RoháčekSofoniáš1,12

Sofoniáš 1:12

A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého.


Verš v kontexte

11 Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vy­plienení budú všet­ci ob­tiažení strieb­rom. 12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého. 13 Ale ich majetok bude na roz­chvat a ich domy budú ob­rátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lam­pášami a navštívim nep­rávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvas­niciach, ktorí hovoria vo svojom srd­ci: Hos­podin neučiní ani dobrého ani neučiní zlého.

Evanjelický

12 V tom čase pre­kutám Jeruzalem lam­pami a po­tres­tám mužov, ktorí bez­starost­ne sedia nad svojimi kvas­nicami a v srd­ciach si hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

Ekumenický

12 V tom čase pre­hľadám s lampami Jeruzalem a po­tres­tám mužov, usadených vo svojej bez­starost­nos­ti, tých, čo si v srdci hovoria: Hos­podin ne­urobí ani dob­ré, ani zlé.

Bible21

12 V ten čas pro­hledám Je­ruzalém s lu­cerna­mia zúč­tu­ji s tě­mi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s tě­mi, kdo si v du­chu říkají: ‚Hospodin nic ne­spraví ani nezkazí.‘