RoháčekSofoniáš3

Sofoniáš

Porušenosť a nekajúcnosť Jeruzalema.1 Beda tomu od­boj­nému, poškvr­nenému a utis­kujúcemu mes­tu! 2 Ne­počúvalo na hlas, ne­prijalo káz­ne, nedúfalo v Hos­podina, ne­prib­lížilo sa k svoj­mu Bohu. 3 Jeho kniežatá v jeho strede revúcimi ľvami, jeho sud­covia vl­k­mi večera, ­hl­taví súc neponechajú ani kosti do rána. 4 Jeho proroci sú ľah­komyseľní, mužovia vierolom­ných žien, jeho kňazi poškv­rňujú svätyňu, násilie robia zákonu. 5 Hos­podin je spravedlivý v jeho strede, ne­učiní ne­právos­ti, ráno jako ráno vy­náša svoj súd na svet­lo; ne­vys­tane; ale nešľachet­ník ne­zná han­by. 6 Vy­plienil som národy, spust­ly ich uhly, vy­pus­tošil som ich ulice, takže nie je toho, kto by išiel nimi; ich mes­tá sú spus­tošené, takže nieto človeka, niet obyvateľa. 7 Po­vedal som: Is­tot­ne sa ma budeš báť, prij­meš kázeň. A reku nebude vy­plienený jej príbytok všet­kým tým, čím ju ináče navštívim. Ale oni hneď ako vstanú, od skorého rána robia porušene, a také aj všetky ich skut­ky. Zasľúbenie spasenia z milosti.8 Pre­to očakávaj­te na mňa, hovorí Hos­podin, na deň, k­torého povstanem na lúpež; lebo môj súd je spratať národy, aby som shromaždil kráľov­stvá na­to, aby som vy­lial na nich svoj zúrivý hnev, všet­ku páľu svoj­ho hnevu, pre­tože ohňom mojej žiar­livos­ti strávená bude celá zem. 9 Lebo vtedy národom čis­té rty, aby všet­ci vzývali meno Hos­podinovo, aby mu slúžili jako jedno plece. 10 Zpoza riek Et­hi­opie, moji mod­liteb­níci, mod­liteb­níci dcéry mojich rozp­týlených, donesú môj obet­ný dar obil­ný. 11 Toho dňa sa nebudeš han­biť za ni­ktoré svoje skut­ky, ktorými si sa do­púšťala pre­stúpenia proti mne; lebo vtedy od­stránim z tvoj­ho stredu tých, ktorí plesajú v tvojej pýche, a nebudeš sa už viacej po­vyšovať na vr­chu mojej svätos­ti. 12 A zanechám v tvojom strede ostatok, chudob­ný ľud a núdz­ny, a budú sa nadejať na meno Hos­podinovo. 13 Ostatok Iz­raela ne­učinia ne­právos­ti ani nebudú hovoriť lži, ani sa nenaj­de v ich ús­tach jazyk ľs­ti; ale oni sa budú pásť a kladúc sa budú od­počívať, a nebude toho, kto by pre­strašil. Keď bude kráľom Izraelovým Hospodin.14 Vy­spevuj, dcéro Si­ona! Po­krikuj radost­ne, Iz­raelu! Raduj sa a plesaj celým srd­com, dcéro Jeruzalema! 15 Hos­podin od­stránil tvoje súdy, od­pratal tvoj­ho ne­priateľa; kráľ Iz­raelov, Hos­podin, je v tvojom strede; nebudeš sa už viacej báť zlého. 16 Toho dňa sa po­vie Jeruzalemu: Neboj sa! Si­onu: Nech nezomd­lievajú tvoje ruky! 17 Hos­podin, tvoj Bôh je v tvojom strede, udat­ný hrdina, k­torý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej lás­ke, bude plesať nad tebou s pre­spevovaním. 18 Smut­ných pre sláv­nosť od­pracem; z teba sú, bremenom, pre­to po­tupou. 19 Hľa, budem konať so všet­kými tými, ktorí ťa trápia, toho času, a za­chránim kul­havú a za­hnanú shromaždím a učiním to, že budú na chválu a na s­láv­ne meno po všet­kej zemi, kde nies­li svoju han­bu. 20 Toho času vás do­vediem, a to času, k­torého vás shromaždím, lebo vás dám na s­láv­ne meno a na chválu medzi všet­kými národami zeme, keď na­vrátim zpät vašich zajatých pred vašimi očami, hovorí Hos­podin.

RoháčekSofoniáš3