RoháčekNehemiáš10

Nehemiáš

Tí, ktorí spečatili smluvu s Bohom. Niektoré body zákona.1 A na spečatených mies­tach lis­tiny boli: tiršata Nehemiáš, syn Chachaliášov, a Sedechiáš, 2 Serai­áš, Azariáš, Jeremiáš, 3 Pašchúr, Amariáš, Mal­kiáš, 4 Chat­túš, Šebaniáš, Mal­lúch, 5 Charim, Meremót, Obadiáš, 6 Daniel, Gin­neton, Báruch, 7 Mešul­lam, Abiáš, Mij­jamin, 8 Maazeiáš, Bil­gaj a Šemaiáš; to boli kňazi. 9 Potom Levitovia, a to: Ješua, syn Azaniášov, Bin­nuj zo synov Chenadadových, Kad­miel 10 a ich bratia: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelai­áš a Chanán, 11 Mícha, Rechób, Chašabiáš, 12 Za­kkúr, Šerebiáš, Šebaniáš, 13 Hodiáš, Báni, Benínu. 14 Hlavy čiže pred­ní z ľudu: Paroš, Pachat-moáb, Élam, Za­ttú, Báni, 15 Buni, Az­gád, Bebaj, 16 Adoniáš, Big­vaj, Adín, 17 Ater, Ezechiáš, Az­zúr, 18 Hodiáš, Chašum, Becaj, 19 Charíf, Anatót, Nebaj, 20 Mag­piáš, Mešul­lam, Chezír, 21 Mešezabel, Cádok, Jad­dua, 22 Pelatiáš, Chanán, Anai­áš, 23 Hozeáš, Chananiáš, Chaššúb, 24 Hal­locheš, Pil­cha, Šobek, 25 Rechúm, Chašab­na, Maaesiáš, 26 Achiáš, Chanán, Anán, 27 Mal­lúch, Charim, Baana. 28 A ostatok ľudu, kňazi, Levitovia, vrát­ni, speváci, Ne­tineji a každý, kto sa bol od­delil od národov zemí a ob­rátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synovia a ich dcéry, každý, kto znal a rozumel, 29 všet­ci radom chopili sa toho so svojimi brat­mi, so svojimi sláv­nymi a pri­chádzali so za­kl­nutím a s prísahou zaväzujúc sa chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skr­ze Mojžiša, služob­níka Božieho, a os­tríhať a činiť všet­ky pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Pána, i jeho súdy i jeho ustanovenia. 30 A vraj nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér ne­vez­meme svojim synom. 31 A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo jakékoľvek po­traviny v sobot­ný deň na predaj, ne­vez­meme od nich v sobotu alebo vo svätý deň a necháme sied­my rok polia na po­koji i požadovanie jakéhokoľvek dl­hu. Záväzok dávať na službu Božiu, prvotiny, desiatky a iné.32 A po­stavili sme ­vzhľadom na seba pri­kázania uložiť na seba poplatok, tretinu šek­la na rok, na službu domu svoj­ho Boha, 33 na chleby pred­loženia a na obil­ný dar ustavičný a na zápal­nú obeť ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné sláv­nos­ti a na po­sviat­ne veci a na obeti za hriech po­kryť h­riechy na Iz­raelovi a na všetku prácu domu svoj­ho Boha. 34 A hodili sme aj losy o donášanie dreva, kňazi, Levitovia i ľud, že ho budeme donášať pre dom svoj­ho Boha podľa domu svojich ot­cov na ustanovené časy z roka na rok, aby horelo na ol­tári Hos­podina, nášho Boha, jako je na­písané v zákone. 35 A tiež, že budeme donášať pr­votiny svojej zeme a pr­votiny každého ovocia každého stromu z roka na rok do domu Hos­podinov­ho 36 jako i prvorodené svojich synov a svoj­ho hoväda, jako je na­písané v zákone, a pr­ven­cov svojich volov a svoj­ho drob­ného stáda, že tedy budeme donášať do domu svoj­ho Boha, kňazom, svätos­lúžiacim v dome nášho Boha, 37 a pr­votinu svoj­ho ces­ta a svojich obetí po­z­dvi­hnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komôr domu svoj­ho Boha a desatinu svojej zeme Levitom. A oni, Levitovia, budú vy­berať desatiny vo všet­kých mes­tách, kde budeme ob­rábať zem. 38 A kňaz, syn Áronov, bude s Levitami, keď budú Levitovia vy­berať desatinu, a zase aj Levitovia od­nesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu po­kladu. 39 Lebo do komôr budú nosiť synovia Iz­raelovi a synovia Léviho obeť po­z­dvi­hnutia obilia, vína a oleja, kde sú nádoby svätyne i svätos­lúžiaci kňazi, vrát­ni a speváci, a ne­opus­tíme domu svoj­ho Boha.

RoháčekNehemiáš10