RoháčekNehemiáš11

Nehemiáš

Záznam tých, ktorí bývali v Jeruzaleme.1 A kniežatá ľudu bývali v Jeruzaleme, a ostatok ľudu hádzali losy, aby do­vied­li jed­ného z desiatich bývať v Jeruzaleme, vo svätom mes­te, a deväť čias­tok aby bývalo v iných mes­tách. 2 A ľud dob­rorečil všet­kým mužom, ktorí sa dob­rovoľne podali bývať v Jeruzaleme. 3 A toto poprední krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme, a v mes­tách Júdových bývali, každý vo svojom državí, vo svojich mes­tách, Iz­rael, kňazi, Levitovia, Ne­tineji a synovia služob­níkov Šalamúnových. 4 A v Jeruzaleme bývali jed­ni zo synov Júdových a d­ruhí zo synov Ben­jaminových. Zo synov Júdových: Atai­áš, syn Uzziáša, syna Za­chariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalelov­ho, zo synov Fáresových. 5 A Maaseiáš, syn Bárucha, syna Kol-chozeho, syna Chazai­áša, syna Adai­áša, syna Jojariba, syna Za­chariáša, syna Šilon­ského. 6 Všet­kých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­to šesťdesiatosem, udat­ných mužov. 7 A toto boli synovia Ben­jaminovi: Sal­lu, syn Mešul­lama, syna Joéda, syna Pedai­áša, syna Kolai­áša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izai­ášov­ho. 8 A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem. 9 A Jo­el, syn Zich­riho, bol do­zor­com nad nimi, a Júda, syn Has­senu­ov, nad mes­tom druhý. 10 Z kňazov: Jedai­áš, syn Jojaribov, a Jachin, 11 Serai­áš, syn Chil­kiáša, syna Mešul­lama, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achitúbov­ho, voj­voda domu Božieho. 12 A ich bratov, ktorí konali prácu pre dom, bolo osem­sto dvad­saťd­va. A Adai­áš, syn Jerocháma, syna Pelaliáša, syna Am­ciho, syna Za­chariáša, syna Pašchúra, syna Mal­kiášov­ho. 13 A jeho bratov, hláv ot­cov, dve­sto štyrid­saťd­va. A Amašsaj, syn Azareela, syna Ach­zaja, syna Mešil­lemóta, syna Im­mérov­ho. 14 A ich bratov, hr­din­ských mužov, bolo sto dvad­saťosem, a do­zor­com nad nimi bol Za­bdiel, syn Hag­gedolímov. 15 A z Levítov: Šemai­áš, syn Chaššúba, syna Az­rikáma, syna Chašabiáša, syna Bun­niho. 16 A Šab­betaj a Jozabad boli nad von­kajšou prácou domu Božieho, z hláv Levitov. 17 A Mat­taniáš, syn Míchu, syna Za­bdiho, syna Azafov­ho, hlava, ktorý začínal chváliť pri mod­lit­be, a Bak­bukiáš, druhý z jeho bratov, a Ab­da, syn Šam­muu, syna Gálala, syna Jedutúnov­ho. 18 Všet­kých Levitov vo svätom mes­te bolo dve­sto osem­desiatštyri. 19 A vrát­ni: Ak­kúb, Tal­mon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach; bolo ich sto sedem­desiatd­va. 20 A ostatok Iz­raela, kňazi a Levitovia po všet­kých mes­tách Júdových, jeden­každý na svojom dedičs­tve. 21 A Ne­tineji bývali v Ofele. A Cícha a Gišpa boli nad Ne­tinej­mi. 22 A do­zor­com Levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašabiáša, syna Mat­taniáša, syna Míchov­ho, zo synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho, 23 pre­tože bol príkaz kráľov o nich a pev­né us­tanovenie o spevákoch čo do ich zaopatrenia, ako to vy­žaduje ktorý deň. 24 A Petachiáš, syn Mešezabélov, zo synov Zéracha, syna Júdov­ho, bol po ruke kráľovej pre každú vec, k­torá sa týkala ľudu. Ktorí bývali v iných mestách.25 A čo do dvorov na ich poliach, , k­torí boli zo synov Júdových, bývali v Kir­jat-arbe a v jeho vsiach a v Díbone a v jeho vsiach a v Jekab­ceele a v jeho dvoroch 26 a v Ješue, Moláde a Bét-pelete 27 a v Chacar-šu­ale, Bér-šebe a v jej vsiach 28 a v Cik­lagu, Mechone a v jej vsiach 29 a v En-rim­mone, v Carei a v Jar­múte, 30 v Zánoachu, v Adullame a v ich dvoroch, v Lachiši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Bér-šeby až po údolie Hin­nom. 31 A synovia Ben­jaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Ajji a v Bét-ele a v jeho vsiach, 32 v Anatóte, Nóbe, v Ananii, 33 v Chácore, v Ráme, v Gittaime, 34 v Chadíde, Cebo­ime, Nebal­láte, 35 v Lóde, Onó-ve a na doline remesel­níkov. 36 A čo do nie­ktorých z Levitov, niek­toré oddelenia Júdove boly pri­pojené k Ben­jaminovi.

RoháčekNehemiáš11