RoháčekNehemiáš3

Nehemiáš

Mená a poradie staviteľov múru mesta.1 Vtedy po­vs­tal El­jašib, naj­vyšší kňaz, i jeho bratia, kňazi, a vy­stavili Ovčiu bránu. Tí ju aj posvätili a po­stavili jej vráta a po­svätili ju až po vežu Mea, až po vežu Chananel. 2 A vedľa neho staväli mužovia z Jericha, a zase vedľa neho staväl Za­kkúr, syn Im­riho. 3 A Ryb­nú bránu staväli synovia Sena-ovi. Tí ju po­kryli hradami a po­stavili jej vráta s jej zám­kami a s jej závorami. 4 Vedľa nich opravoval Meremót, syn Uriáša, syna Hak­kócov­ho. A vedľa nich opravoval Mešul­lam, syn Berechiáša, syna Mešezabelov­ho, a vedľa nich opravoval Cádok, syn Baanov. 5 A vedľa nich opravovali Teko­ania, ale ich slávnejší ne­pod­ložili svojej šije, aby boli konali prácu svoj­ho Pána. 6 A bránu starého múru opravovali Jojada, syn Páseachov, a Mešul­lam, syn Besodiášov. Tí ju po­kryli trámami a po­stavili jej vráta s jej zám­kami a s jej závorami. 7 A vedľa nich opravoval Melatiáš Gibe­on­ský a Jadon Meronot­ský, mužovia z Gibeona a z Micpy, k­torí pat­rili stolici voj­vodu za riekou. 8 Vedľa neho opravoval Uzziel, syn Char­hai­ášov, zlat­níci. A vedľa neho opravoval Chananiáš z lekár­nikov. A po­moh­li opraviť Jeruzalem až po široký múr. 9 A vedľa nich opravoval Refai­áš, syn Chúrov, knieža polo­vice ok­resu Jeruzalema. 10 A vedľa nich opravoval Jedadiáš, syn Charúmatov, a to oproti svoj­mu domu. A vedľa neho opravoval Chat­túš, syn Chašab­neiášov. 11 Druhý diel opravoval Mal­kiáš, syn Chárimov, a Chaššúb, syn Pachat-moábov, a vežu Pecí. 12 Vedľa neho opravoval Šal­lúm, syn Hal­lochešov, knieža polo­vice ok­resu Jeruzalema, on i jeho dcéry. 13 Bránu Údolia opravoval Chanún a obyvatelia zo Zánoacha. Tí ju vy­stavili a po­stavili jej vráta s jej zám­kami a s jej závorami a tisíc lakťov múru, až po Hnoj­nú bránu. 14 A Hnoj­nú bránu opravil Mal­kiáš, syn Rechabov, knieža ok­resu Bét-hak­kérema. Ten ju vy­stavil a po­stavil jej vráta s jej zám­kami a s jej závorami. 15 A Stud­ničnú bránu opravoval Šal­lúm, syn Kol-chozeho, knieža ok­resu Mic­py. Ten ju vy­stavil a po­kryl ju a po­stavil jej vráta s jej zám­kami a s jej závorami i múr ryb­níka Šelacha pri za­hrade kráľovej a až po schody, ktoré so­stupujú z mes­ta Dávidov­ho. 16 Za ním opravoval Nehemiáš, syn Az­bukov, knieža polo­vice ok­resu Bét-cúra, až po mies­to naproti hrobom Dávidovým a až po umele spravený ryb­ník a až po dom tých hrdinov. 17 Za ním opravovali Levitovia, Rechúm, syn Bániho. Vedľa neho opravoval Chašabiáš, knieža polo­vice ok­resu Keíly, za svoj ok­res. 18 Za ním opravovali ich bratia, Bav­vaj, syn Chenadádov, knieža polo­vice ok­resu Keíly. 19 A vedľa neho opravoval Ézer, syn Ješuu, knieža Mic­py, druhý diel, na­proti miestu, kde sa ide hore k zbrojár­ni Mik­coa. 20 Za ním horiac s­nahou opravoval Báruch, syn Za­bbajov, druhý diel od Mik­coy až po dvere domu El­jašiba, naj­vyššieho kňaza. 21 Za ním opravoval Meremót, syn Uriáša, syna Hak­kócov­ho, druhý diel, odo dverí domu El­jašibov­ho až po koniec domu El­jašibov­ho. 22 A za ním opravovali kňazi, mužovia z okolia. 23 Za tým opravoval Ben­jamin a Chaššúb na­proti svoj­mu domu. Za tým opravoval Azariáš, syn Maaseiáša, syna Ananiášov­ho, vedľa svoj­ho domu. 24 Za ním opravoval Bin­nuj, syn Chenadádov, druhý diel, od domu Azariášov­ho až po Mik­cou a až po uhol. 25 Palal, syn Uzajov, na­proti Mik­coe a veži, ktorá vy­stupuje z hor­ného domu kráľov­ho a je pri dvore väzenia; za ním Pedai­áš, syn Parošov. 26 A Ne­tineji bývali v Ofele až po mies­to naproti Vod­nej bráne na východ a nap­roti vystupujúcej veži. 27 Za tým opravovali Teko­ania druhý diel, od mies­ta naproti veľkej veži vy­stupujúcej a tak až po múr Ofela. 28 Nad Koňs­kou bránou opravovali kňazi, každý na­proti svoj­mu domu. 29 Za tým opravoval Cádok, syn Im­mérov, na­proti svoj­mu domu. A za ním opravoval Šemai­áš, syn Šechaniášov, strážca východ­nej brány. 30 Za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášov, a Chanún, šies­ty syn Cálafov, druhý diel. Za ním opravoval Mešul­lam, syn Berechiášov, na­proti svojej komore. 31 Za ním opravoval Mal­kiáš, syn zlat­níkov, až po dom čeľade Netinejcov a kramárov, na­proti bráne Mif­kád, a až po vr­ch­nú dvoranu uhol­nú. 32 A medzi vr­ch­nou dvoranou uhol­nou a medzi Ovčou bránou opravovali zlat­níci a kramári.

RoháčekNehemiáš3