RoháčekNehemiáš7

Nehemiáš

Opatrnosť pri bránach.1 A stalo sa, keď už bol múr do­stavený, a keď som po­stavil vráta, a boli ustanovení vrát­ni a speváci a Levitovia, 2 že som dal roz­kaz Chananimu, svoj­mu bratovi a Chananiášovi, veliteľovi hradu, o Jeruzaleme, pre­tože on bol ver­ný muž a bál sa Boha nad mnohých iných. 3 A riekol som im: Nech sa ne­ot­várajú brány Jeruzalema, do­kiaľ neh­reje sln­ko, a nech za­vrú vráta, kým ešte oni stoja na stráži, a za­mknite. A po­staviť stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho strážište a každého na­proti jeho domu. 4 A mes­to bolo široké a veľké, a ľudu bolo málo v ňom, a domy neboly vy­stavené. Kniha rodov tých, ktorí boli najprv prišli.5 A môj Bôh to dal do môj­ho srd­ca, aby som shromaždil pop­red­ných a po­hlavárov správy i ľud, aby boli počítaní podľa rodu. A našiel som aj knihu rodov tých, ktorí najprv prišli hore, a našiel som v nej na­písané: 6 Toto sú synovia krajiny, ktorí prišli hore zo zajatia toho pre­stehovania, ktorých bol pre­stehoval Na­buchonodozor, babylon­ský kráľ, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta. 7 Tí, ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješu­om, Nehemiášom, Azariášom, Raamiášom, Na­ch­manim, Mar­dochajom, Bilšanom, Mis­peretom, Big­vajom, Nechúmom, Baanom. Počet mužov ľudu Iz­raelov­ho: 8 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va, 9 synov Šefatiášových tri­sto sedem­desiatd­va, 10 synov Arachových šesťs­to päťdesiatd­va, 11 synov Pachat-moábových, čo do synov Ješu­ových a Joábových, dvatisíce osem­sto osem­násť, 12 synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri, 13 synov Za­ttu­ových osem­sto štyrid­saťpäť, 14 synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat, 15 synov Bin­nujových šesťs­to štyrid­saťosem, 16 synov Bebajových šesťs­to dvad­sať osem, 17 synov Az­gádových dva tisíce tri­sto dvad­saťd­va, 18 synov Adonikámových šesťs­to šesťdesiat­sedem, 19 synov Big­vajových dva tisíce šesťdesiat­sedem, 20 synov Adínových šesťs­to päťdesiat­päť, 21 synov Aterových, čo do Ezechiáša, deväťdesiatosem, 22 synov Chašúmových tri­sto dvad­saťosem, 23 synov Becajových tri­sto dvad­saťštyri, 24 synov Charífových sto dvanásť, 25 synov Gibe­ona deväťdesiat­päť, 26 mužov Bet­lehema a Ne­tofy sto osem­desiatosem, 27 mužov Anatóta sto dvad­saťosem, 28 mužov Bét-az­máveta štyrid­saťd­va, 29 mužov Kir­jat-jearíma, Kefíry a Beeróta sedem­sto štyrid­saťt­ri, 30 mužov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden, 31 mužov Mich­masa sto dvad­saťd­va, 32 mužov Bét-ela a Haja sto dvad­saťt­ri, 33 mužov Néba Druhého päťdesiatd­va, 34 synov Élama Druhého tisíc dve­sto päťdesiatštyri, 35 synov Charimových tri­sto dvad­sať, 36 synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť, 37 synov Loda, Chadída a Onóva sedem­sto dvad­saťjeden, 38 synov Senáy tri tisíce deväťs­to trid­sať; Kňazi a Levitovia.39 kňazov: synov Jedai­ášových domu Ješu­ov­ho deväťs­to sedem­desiatt­ri, 40 synov Im­mérových tisíc päťdesiatd­va, 41 synov Pašchúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem, 42 synov Charimových tisíc sedem­násť; 43 Levitov: synov Ješu­ových, čo do synov Kadmielových, zo synov Hodevášových sedem­desiatštyri; 44 spevákov: synov Azafových sto štyrid­saťosem; 45 vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Aterových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatítových, synov Šobajových sto trid­saťosem; Netineji.46 Ne­tinejov: synov Cichových, synov Chasufových, synov Tab­ba­otových, 47 synov Kerosových, synov Sía­ových, synov Pádonových, 48 synov Lebánových, synov Chagábových, synov Sal­majových, 49 synov Chanánových, synov Gid­délových, synov Gacharových, 50 synov Reai­ášových, synov Recínových, synov Nekódových, 51 synov Gaz­zámových, synov Uzzových, synov Paseachových, 52 synov Besajových, synov Me­unímových, synov Nefíšesímových, 53 synov Bak­búkových, synov Chakúfových, synov Char­chúrových, 54 synov Bac­lítových, synov Mechídových, synov Charšových, 55 synov Bar­kosových, synov Siserových, synov Támachových, 56 synov Neciachových, synov Chatífových, 57 synov služob­níkov Šalamúnových, synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perídových, 58 synov Jaalových, synov Dar­konových, synov Gid­délových, 59 synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret-hac­cebájimových, synov Amonových, 60 všet­kých Ne­tinejov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­sto deväťdesiatd­va. Tí, ktorí sa nemohli vykázať rodom. Počet shromaždenia a ich živého majetku.61 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Ad­don a Im­mér; ale ne­moh­li po­vedať domu svojich ot­cov ani svoj­ho semena, či po­chádzajú z Iz­raela: 62 synov Delai­ášových, synov Tobiášových, synov Nekódových šesťs­to štyrid­saťd­va. 63 A z kňazov: synovia Chabai­ášovi, synovia Hak­kócovi, synovia Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a bol na­zvaný ich menom. 64 Tí hľadali svoje pís­mo chcúc sa vy­kázať svojím rodom, ale sa nenašlo, a pre­to, jako obec­ní, boli vy­lúčení z kňazs­tva. 65 A tiršata im za­kázal, aby nejed­li zo svätos­vätého, do­kiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím. 66 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat 67 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto štyrid­saťpäť. 68 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť, 69 veľbúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať. Dary na dielo.70 A nie­ktorí z hláv ot­cov dali na dielo. Tiršata dal do po­kladu, a to zlata tisíc daríkov, päťdesiat čiaš, kňaz­ských sukieň päťs­to trid­sať. 71 A z hláv ot­cov dali rôz­ni do po­kladu diela, a to tiež zlata dvad­sať tisíc daríkov a dva tisíce dve­sto mán strieb­ra. 72 A toho, čo dali os­tat­ní z ľudu, bolo zlata dvad­sať tisíc daríkov a dva tisíce mán strieb­ra a kňaz­ských sukieň šesťdesiat­sedem. 73 A kňazi, Levitovia, vrát­ni a speváci i niek­torí z ľudu jako i Ne­tineji a celý Iz­rael osadili sa vo svojich mes­tách. A keď prišiel sied­my mesiac, synovia Iz­raelovi boli vo svojich mes­tách.

RoháčekNehemiáš7