RoháčekNehemiáš8

Nehemiáš

Ľudu čítajú z knihy zákona Božieho. Tešia plačúcich.1 A shromaždil sa všetok ľud ako jeden muž na námes­tie, ktoré je pred Vod­nou bránou, a po­vedali Ezdrášovi, učenému v zákone, aby doniesol knihu zákona Mojžišov­ho, ktorý to zákon prikázal Hos­podin Iz­raelovi. 2 A tak doniesol kňaz Ezdráš zákon pred shromaždenie, k­de bolo všet­ko od muža až po ženu, a p­red všetkých roz­um­ných, ­schop­ných počuť, pr­vého dňa sied­meho mesiaca. 3 A čítal z neho pred námes­tím, ktoré je pred Vod­nou bránou, od rána, hneď, ako bolo svetlo, až do polud­nia pred mužmi i p­red ženami i p­red všet­kými tými, ktorí boli schop­ní roz­umieť, a uši všet­kého ľudu boly ob­rátené ku knihe zákona. 4 A Ezdráš, učený v zákone, stál na vy­výšenom drevenom rečništi, ktoré spravili na tú vec. A vedľa neho stál Mat­titiáš, Šema, Anai­áš, Uriáš, Chil­kiáš a Maaseiáš, po jeho pravej ruke, a po jeho ľavej ruke stál Pedaiáš, Mišael, Mal­kiáš, Chašum, Chašbad­dana, Za­chariáš a Mešullam. 5 Ezdráš ot­voril knihu pred očami všet­kého ľudu, lebo s­tojac na rečništi bol nad všet­kým ľudom. A keď ju ot­váral, po­vs­tal všetok ľud. 6 A Ezdráš dob­rorečil Hos­podinovi, tomu veľkému Bohu, a všetok ľud od­povedal: Ameň, ameň! po­z­dvih­núc svoje ruky. A zo­hnúc sa po­klonili sa Hos­podinovi tvárou k zemi. 7 A Ješua, Báni, Šerebiáš, Jamin, Ak­kúb, Šab­betaj, Hodiáš, Maaseiáš, Kelíta, Azariáš, Jozabad, Chanán, Pelai­áš a Levitovia vy­učovali ľud zákonu. A ľud stál na svojom mies­te. 8 A čítali z knihy, zo zákona Božieho, srozumiteľne, vy­kladajúc smysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo. 9 Po­tom riekol Nehemiáš, a on bol tiršata, a kňaz Ezdráš, učený v zákone, a Levitovia, ktorí vy­učovali ľud, všet­kému ľudu: Ten­to deň je svätý Hos­podinovi, vášmu Bohu, p­reto nesmúťte ani ne­plačte! Lebo plakal všetok ľud, keď počuli slová zákona. 10 A po­vedal im: Iďte a jedzte tučné a pite slad­ké a po­sielaj­te čias­t­ky tomu, kto ne­má na­chys­taného; lebo ten­to deň je svätý nášmu Pánovi, a ner­múťte sa, lebo radosť Hos­podinova je vašou silou. 11 A tak tíšili Levitovia všetok ľud a hovorili: Buďte ticho, lebo toto je svätý deň, a ner­múťte sa! 12 A tak od­išiel všetok ľud jesť a piť a po­sielať čias­t­ky a sláviť s veľkou radosťou, lebo porozumeli slovám, ktoré im oznámili. Slávnosť stánov. Čítajú zákon Boží.13 Po­tom druhého dňa sa shromaždily hlavy ot­cov všet­kého ľudu, kňazi aj Levitovia k Ezdrášovi, učenému v zákone, a to aby ďalej pozorovali na slová zákona. 14 A našli na­písané v zákone, že Hos­podin pri­kázal skr­ze Mojžiša, aby synovia Iz­raelovi bývali v stánoch na sláv­nosť sied­meho mesiaca 15 a že to majú dať vy­hlásiť. A tak dali vy­volať vo všet­kých svojich mes­tách i v Jeruzaleme po­vediac: Vy­j­dite na vr­chy a dones­te olivových haluzí a haluzí olejových stromov, myr­tových haluzí, pal­mových haluzí a haluzí hus­tých stromov narobiť stánov podľa toho, jako je na­písané. 16 A tedy vy­šiel ľud, a donies­li a narobili si stánov, každý na svojom po­streší a na svojich dvoroch i v ná­dvoriach domu Božieho i na námes­tí Vod­nej brány i na námes­tí brány Ef­rai­movej. 17 A tak narobili, všet­ko shromaždenie tých, ktorí sa na­vrátili zo zajatia, stánov a bývali v stánoch; lebo neboli tak urobili synovia Iz­raelovi odo dní Jozuu, syna Núnov­ho, až do toho dňa. A bola radosť veľmi veliká. 18 A čítali z knihy zákona Božieho deň ako deň, od pr­vého dňa až do po­sled­ného dňa. A slávili sláv­nosť sedem dní. A ôs­meho dňa bolo sláv­nost­né shromaždenie podľa poriad­ku.

RoháčekNehemiáš8