RoháčekNehemiáš6

Nehemiáš

Nepriatelia úkladia a strašia.1 A stalo sa, keď sa do­počul San­bal­lat, Tobiáš, Gešem Arab­ský a os­tat­ní naši ne­priatelia, že som vy­stavil múr, a že nezos­talo v ňom medzery, hoci som ešte do toho času nebol po­stavil vrát do brán, 2 tedy stalo sa, že po­slal ku mne San­bal­lat a Gešem, a riek­li: Prij­di, a sídime sa spolu vo vsiach na rovine Onó-ve. Ale oni za­mýšľali urobiť mi zlé. 3 A tak som po­slal k nim po­slov a povedal som: Konám veliké dielo, pre­to ne­môžem odísť ta dolu. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opus­til a od­išiel dolu k vám? 4 A štyrik­rát po­slali ku mne s tým is­tým od­kazom. A ja som im tiež od­povedal to is­té. 5 Po­tom po­slal ku mne San­bal­lat po piate s tým is­tým od­kazom svoj­ho sluhu, ktorý mal v ruke ot­vorený list. 6 A bolo v ňom na­písané: Počuť medzi národami, a Gašmu tiež hovorí, že ty aj so Žid­mi za­mýšľate sa sprotiviť, a že preto staviaš múr a že ty ch­ceš byť ich kráľom podľa tých rečí. 7 A že si po­stavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili: Kráľ v Jud­sku! A tak teraz do­počuje sa kráľ takých vecí. Pre­to teraz poď a poradíme sa spolu. 8 Vtedy som po­slal k nemu a riekol som: Ne­stalo sa nič také, jako čo ty hovoríš, ale ty si si to sám vy­mys­lel vo svojom srd­ci.- 9 Lebo tí všet­ci nás strašili hovoriac: Však ich ruky zomd­lejú, a upus­tia od tej práce, a ne­vykoná sa. A p­reto teraz, ó, Bože, po­sil­ni moje ruky! Falošné proroctvo Šemiášovo.10 A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delai­áša, syna Mehetabelov­ho, ktorý sa bol za­vrel, a riekol mi: Sídime sa do domu Božieho, do vnút­ra chrámu a za­mknime dvere chrámu, lebo prij­dú ťa za­biť a prij­dú vnoci ťa za­biť. 11 Na to som po­vedal: Či by muž, ako som ja, mal utekať? A k­de kto je taký jako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? Ne­voj­dem. 12 A po­znal som, že hľa, ne­pos­lal ho Bôh, ale to proroc­tvo hovoril proti mne, a Tobiáš a San­bal­lat ho boli najali za mzdu, 13 aby bol on najatý, aby som sa bál a aby som urobil tak a aby som zhrešil, a aby im to bolo na zlú po­vesť o mne, aby ma po­tupili. 14 Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na San­bal­lata podľa tých jeho skut­kov i na prorokyňu No­adiu a na os­tat­ných prorokov, ktorý ma strašili! Múry dostavené. Nepriatelia i falošní bratia predesení.15 A múr bol do­stavený dvad­siateho piateho dňa mesiaca elúla za päťdesiatd­va dní. 16 A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha. 17 No, aj v tých dňoch popísali pop­red­ní Jud­ska mnoho svojich lis­tov, ktoré išly k Tobiášovi, a zase Tobiášove do­chádzaly k nim. 18 Pre­tože v Jud­sku bolo mnoho tých, ktorí sa boli s ním sprisahali, pre­tože bol zaťom Šechaniáša, syna Arachov­ho. A jeho syn Jehochanán si vzal dcéru Mešul­lama, syna Berechiášov­ho, za ženu. 19 Aj všeličo dob­ré hovorili predo mnou o ňom, a zase moje slová vy­nášali jemu. Lis­ty po­sielal Tobiáš na­to, aby ma strašil.

RoháčekNehemiáš6