RoháčekNehemiáš12

Nehemiáš

Kňazi a Leviti, prišli so Zerubábelom.1 A toto sú kňazi a Levitovia, ktorí prišli hore so Zerubábelom, synom Šeal­tielovým, a s Ješuom: Šerai­áš, Jeremiáš, Ezdráš, 2 Amariáš, Mal­lúch, Chat­túš, 3 Šechaniáš, Rechúm, Meremót, 4 Id­do, Gin­netoj, Abiáš, 5 Mij­jamin, Maadiáš, Bil­ga, 6 Šemai­áš, Jojarib, Jedai­áš, 7 Sal­lu, Amok, Chil­kiáš, Jedai­áš. To boly hlavy kňazov a svojich bratov vo dňoch Ješu­ových. 8 A Levitovia: Ješua, Bin­nuj, Kad­miel, Šerebiáš, Júda, Mat­taniáš, po­stavený nad chválo­spev­mi, on i jeho bratia. 9 A Bak­bukiáš a Un­ni, ich bratia, na­proti nim podľa poradia stráží. 10 A Ješua splodil Jojakima, a Jojakim splodil El­jašiba, a El­jašib splodil Jojadu, 11 a Jojada splodil Jonátana, a Jonatán splodil Jad­duu. 12 A vo dňoch Jojakima boli kňaz­mi, hlavami ot­cov: zo Saraiáša Merai­áš, z Jeremiáša Chananiáš, 13 z Ezdráša Mešul­lam, z Amariáša Jehochanán, 14 z Melichó-va Jonatán, zo Šebaniáša Jozef, 15 z Charima Ad­na, z Merajóta Chel­kaj, 16 z Idda Za­chariáš, z Ginnetona Mešul­lam, 17 z Abiáša Zich­ri, z Minjamina a z Moadiáša Pil­taj, 18 z Bilgu Šam­mua, zo Šemaiáša Jehonatán, 19 z Jojariba Mat­tenaj, z Jedeiáša Uzzi, 20 zo Sallaja Kal­laj, z Amoka Éber, 21 z Chilkiáša Chašabiáš, z Jedaiáša Na­tanael. 22 Levitovia vo dňoch El­jašiba, Jojadu, Jochanána, Jad­duu sú za­písaní, hlavy ot­cov, i kňazi, za kraľovania Peržana Dária. 23 Synovia Léviho, hlavy ot­cov, sú za­písaní v knihe Kroník a to až do dní Jochanána, syna El­jašibov­ho. 24 A hlavy Levitov: Chašabiáš, Šerebiáš a Ješua, syn Kad­mielov, a ich bratia na­proti nim, aby chválili a oslavovali Boha podľa príkazu Dávida, muža Božieho, stráž na­proti stráži. 25 Mat­taniáš, Bak­bukiáš, Obadiáš, Mešul­lam, Tal­mon, Ak­kúb, strážni vrát­ni stráže pri skladištiach vedľa brán. 26 Tí boli vo dňoch Jojakima, syna Ješuu, syna Jocadákov­ho, a vo dňoch voj­vodu Nehemiáša a za kňaza Ezdráša, učeného v zákone. Posviacka múru Jeruzalema.27 A pri po­sviac­ke múru Jeruzalema hľadali Levitov zo všet­kých miest, aby ich do­vied­li do Jeruzalema vy­konať po­sviac­ku a urobiť radosť, a to s oslavovaním a so spevom p­ri cymbaloch, p­ri harfách a citarách. 28 A tak sa shromaždili synovia spevákov z okolia vôkol Jeruzalema i zo dvorov Ne­tofaťanov 29 i z Bét-gil­gala a s polí Geby a Az­máveta. Lebo speváci si boli vy­stavili dvory vôkol Jeruzalema. 30 A kňazi a Levitovia očis­tiac sa očis­tili ľud, brány i múr. 31 Po­tom som rozkázal kniežatám Júdovým, aby vy­šly hore na múr, a po­stavil som dva veľké zá­stupy oslavujúcich a po­chodujúcich, z ktorých jed­ni išli napravo hore ku Hnoj­nej bráne. 32 A za nimi išiel Hošai­áš a polo­vica kniežat Júdových 33 a Azariáš, Ezdráš a Mešul­lam, 34 Júda, Ben­jamin, Šemai­áš a Jeremiáš 35 a zo synov kňazov, s trúbami, Za­chariáš, syn Jonatána, syna Šemai­áša, syna Mat­taniáša, syna Michai­áša, syna Za­kkúra, syna Azafov­ho, 36 a jeho bratia: Šemai­áš, Azareel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Na­tanael a Júda, Chanáni s hudob­nými nás­troj­mi Dávida, muža Božieho a Ezdráš, učený v zákone, pred nimi, 37 a išli hore k Stud­ničnej bráne a ­priamo pred seba, išli hore po schodoch mes­ta Dávidov­ho, pri vý­stupe na múr, od mies­ta nad domom Dávidovým až k Vod­nej bráne na východe. 38 A zase druhý zá­stup oslavujúcich, ktorý išiel naľavo, a ja za ním i polo­vica ľudu, hore po múre od veže Pecí až po široký múr 39 a od brány Ef­rai­movej hore ku bráne starého múru a hore k Ryb­nej bráne, k veži Chananel a k veži Mea a tak až k Ovčej bráne, a za­stáli pri bráne väzenia. 40 A tak sa za­stavily obi­dva zá­stupy oslavujúcich v dome Božom i ja i polo­vica po­hlavárov správy so mnou 41 i kňazi: El­jakim, Maaseiáš, Min­jamin, Michai­áš, El­jo­enaj, Za­chariáš, Chananiáš, s trúbami, 42 a Maaseiáš, Šemai­áš, Eleazár, Uzzi, Jehochanán, Mal­kiáš, Élam a Ezer. A speváci spievali hlasne, a Jiz­rachiáš bol do­zor­com. 43 A obetovali toho dňa veľké bit­né obeti a radovali sa, lebo ich Bôh ob­daril veľkou radosťou, ba i ženy i deti sa radovaly, takže bolo počuť radosť Jeruzalema naďaleko. Zriadenie služby Božej.44 Toho dňa boli ustanovení aj mužovia nad komorami pre po­klady, pre obeti po­z­dvi­hnutia, pre pr­votiny a pre desatiny shromažďovať do nich s polí jed­not­livých miest čias­t­ky, us­tanovené podľa zákona, pre kňazov a pre Levitov: lebo Júda mal radosť hľadiac na kňazov a na Levitov, ktorí tam stáli. 45 A tak strážili stráž svoj­ho Boha a stráž očisťovania, i speváci i vrát­ni, podľa príkazu Dávida a Šalamúna, jeho syna. 46 Lebo za dní Dávidových, a to Azaf, od dáv­na, bol hlavou spevákov a pies­ne chvály a oslavovania Boha. 47 A tak celý Iz­rael, vo dňoch Zerubábela a vo dňoch Nehemiáša, dávali čias­t­ky p­re spevákov a p­re vrátnych, na každý deň to, čo ktorý deň vy­žadoval. A po­sväcovali Levitom, a Levitovia po­sväcovali synom Áronovým.

RoháčekNehemiáš12