Roháček2. Korintským8

2. Korintským

Macedoncov radosť v Pánovi v súžení i v chudobe. Ich štedrosť za príklad.1 A oznamujeme vám, bratia, milosť Božiu danú v sboroch Macedonie, 2 a že tá hoj­nosť ich rados­ti v mnohonásobnom do­kázaní sa v súžení a tá ich veľká chudoba sa roz­hoj­nila v bohat­stvo ich pros­toty. 3 Pre­tože podľa možnos­ti, svedčím, ba i nad možnosť z vlast­ného popudu 4 s mnohým prosením nás žiadali, že by sme prijali od nich tú milosť a to účas­ten­stvo na službe svätým, 5 a to nie ako sme sa nadejali, ale najprv sami seba dali Pánovi, aj nám skr­ze vôľu Božiu, 6 takže sme museli na­pomenúť Títa, aby, jako bol tam prv za­počal, tak i do­konal vzhľadom na vás i túto milosť. 7 Ale jako vo všet­kom hoj­nejete, vo viere i v slove i v známos­ti i v každej snahe i vo svojej lás­ke na­proti nám, aby ste tak hoj­neli aj v tej­to milos­ti. 8 Nehovorím toho jako roz­kaz, ale iných snahou zkúšam i pra­vo­sť vašej lás­ky. 9 Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta, že súc bohatý pre vás bol schudob­nel, aby ste vy zbohat­li jeho chudobou. 10 A podávam s­voju mienku v tej­to veci. Lebo to je vám užitočné, ktorí ste nie len učiniť, ale i chcieť tam prv za­počali od vlani. 11 Ale teraz i to učiniť vy­konaj­te, aby, jako bola ochota chcieť, bola tak i vy­konať z toho, čo máte. 12 Lebo ak jes­to ochota, príjem­ná je podľa toho, čo kto má, nie podľa toho, čo ne­má. 13 Lebo nie, aby iní mali poľahčenie a vy súženie, ale pre rov­nosť nech je v terajšom čase vaša hoj­nosť na od­pomoženie ich nedos­tat­ku, 14 aby aj ich pre­bytok bol na od­pomoženie vášmu nedos­tat­ku, aby bola rov­nosť, 15 ako je na­písané: Ten, kto mnoho nasberal, ne­zvýšil, a ten, kto málo, ne­mal nedos­tat­ku. Snaha Títova. Starosť o dobrú povesť. Vernosť bratov. Dokázať sa.16 Ale vďaka Bohu, ktorý dáva tú is­tú snahu za vás do srd­ca Títov­ho, 17 že prijal na­pomenutie a súc snažnejší od­išiel k vám zo svojej vlast­nej vôle. 18 A po­slali sme s ním brata, ktorý má chválu v evan­jeliu po všet­kých sboroch, 19 no, nie len to, ale je aj zvolený od sborov za nášho spolu­ces­tovateľa s touto milosťou, nami pri­sluhovanou na slávu samému Pánovi a na ukázanie vašej ochoty, 20 vy­hýbajúc tomu, aby nie­kto ne­mohol o nás hovoriť zlé pri tej­to hoj­nos­ti, ktorú pro­stred­kujeme svojou službou. 21 Lebo pečujeme o dob­ré nie len pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 A po­slali sme s nimi svoj­ho brata, ktorého sme v mnohom a mnoho ráz zkúsili, že je snažný, ale teraz ešte o mnoho snažnejší pre mnohú dôveru vo vás. 23 Buď čo sa týka Títa, je mojím súd­ruhom a vzhľadom na vás spolu­pracov­níkom; buď naši bratia sú apoštol­mi sborov, slávou Kris­tovou. 24 Keď tedy dávate dôkaz svojej lás­ky a našej chvály, k­torou sa chválime za vás, do­kážte pred nimi a pred tvárou sborov.