Roháček2. Korintským6

2. Korintským

Teraz deň spasenia! V každých okolnostiach ako deti pravdy.1 A spolu­pracujúc i na­pomíname, aby ste neboli nadar­mo prijali milos­ti Božej - 2 Lebo hovorí: V príhod­ný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti po­mohol. Hľa, teraz je čas práve príhod­ný, hľa, teraz deň spasenia! -, 3 nedávajúc v ničom nijakého po­horšenia, aby nebola služba po­hanená. 4 Ale vo všet­kom sa od­porúčame jako služob­níci Boží, v mnohej tr­pez­livos­ti, v súženiach, v nedos­tat­koch, v úz­kos­tiach, 5 v úderoch, v žalároch, v ne­pokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôs­toch, 6 v mrav­nej čis­tote, v známos­ti, v zhovievaní, v dob­rote, v Svätom Duchu, v ne­po­krytec­kej lás­ke, 7 v slove prav­dy, v moci Božej, zbraňami spraved­livos­ti, pravými aj ľavými. 8 Cez slávu i po­hanu, cez zlú i dob­rú po­vesť; ako bludári, a p­red­sa pravdiví; 9 jako ne­známi, a dob­re známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káz­není, no, nie usmr­covaní; 10 jako smut­ní, avšak vždyc­ky sa radujúci; jako chudob­ní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho ne­majúci, a všet­ko v moci majúci. Tiež sa rozšíriť. Neťahať s neveriacimi. Bôh im bude Otcom.11 Naše ús­ta sú ot­vorené k vám, ó, Korinťania; naše srd­ce je rozšírené! 12 Nie ste sov­rení v nás, ale ste sov­rení vo svojich vnútor­nos­tiach. 13 Ale tú is­tú od­platu, jako deťom hovorím, rozšír­te sa i vy! 14 Neťahaj­te cudzieho jar­ma s ne­veriacimi. Lebo čo má spoločného spraved­livosť s ne­právosťou? Alebo jaké je obecenstvo svet­la s tem­nosťou? 15 A jaký sú­hlas Kris­ta s Beliálom? Alebo jaký má podiel ver­ný s ne­ver­ným? 16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi mod­lami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako po­vedal Bôh: Budem bývať v nich a pre­chádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Pre­to vy­j­dite zpomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán: a nedotýkaj­te sa nečis­tého, a ja vás prij­mem 18 a budem vám za Ot­ca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.