Roháček2. Korintským10

2. Korintským

Nedať príčiny k prísnosti. Zbraň Božia boriť bašty satanove.1 Ale sám ja Pavel vás prosím krot­kou tichosťou a prívetivosťou Kris­ta, ktorý som, ako hovoria, do tvári po­kor­ný medzi vami, ale ne­prítom­ný smelý voči vám. 2 Ale vás prosím, žeby som sa prítom­ný ne­musel osmeliť v sebadôvere, v ktorej mys­lím od­vážiť sa na nie­ktorých, ktorí mys­lia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela. 3 Lebo prav­da chodíme v tele, ale ne­vojujeme podľa tela - 4 lebo zbrane nášho vojovania nie telesné, ale moc­né Bohu na borenie pev­nos­tí -, 5 ktorí boríme úmys­ly a každú vy­sokosť, ktorá sa po­vyšuje proti známos­ti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do po­slušnos­ti Kris­ta 6 hotoví súc po­mstiť každý ne­pos­luch, keď sa na­pl­ní vaša po­slušnosť. 7 Či na to, čo je pred očami, hľadíte? Jest­li ktosi dôveruje v sebe, že je Kris­tov, nech zase to mys­lí u seba, že jako je on Kris­tov, tak s­me aj my Kris­tovi. 8 Lebo keby som sa i niečo viacej po­chválil ohľad­ne našej moci, ktorú nám dal Pán - budovať a nie vás boriť, nebudem za­han­bený, Vraj iba listy sú prísne. Nechvália sa cudzími prácami.9 aby sa nez­dalo, jako keby som vás ch­cel strašiť lis­tami. 10 Lebo vraj jeho listy sú ťažké a moc­né, ale prítom­nosť tela slabá a reč mizer­ná. 11 Taký človek nech mys­lí toto: že jakí sme v slove lis­tami, keď sme ne­prítom­ní, takí budeme aj prítom­ní v skut­ku. 12 Lebo sa ne­opovažujeme pri­počítať seba alebo sa prirov­nať nie­ktorým z tých, ktorí sami seba od­porúčajú. Ale oni sami seba sami sebou merajúc a sami seba sami so sebou porov­návajúc nerozumejú ničomu. 13 Ale my sa nebudeme chváliť do bez­mier­na, ale podľa miery merad­la, ktorým nám Bôh na­meral mieru, aby sme do­speli až i k vám. 14 Lebo sa ne­vys­tierame nad mieru, jako keby sme neboli do­speli po vás, lebo až i po vás sme pr­ví stihli s evan­jeli­om Kris­tovým 15 nech­váliac sa do bez­mier­na cudzími prácami, ale jako takí, ktorí máme nádej, že keď poras­tie vaša viera, budeme zveličení medzi vami podľa svoj­ho merad­la do hoj­nos­ti, 16 aby sme zves­tovali evan­jelium aj v ob­las­tiach ležiacich za vami, a nie aby sme sa chválili cudzím merad­lom hotovým. 17 Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. 18 Lebo nie ten, kto sám seba od­porúča, je do­kázaný, ale ten, koho Pán od­porúča.