Roháček2. Korintským13

2. Korintským

Nekajúcim hrozí prísnosťou. Zkúšať sa majú. Záver.1 Toto po tretie idem k vám. Na ús­tach dvoch sved­kov a troch bude stáť každé slovo. 2 Po­vedal som vopred a vo­pred hovorím, ako keď som bol prítom­ný druhý krát, i teraz súc ne­prítom­ný píšem tým, ktorí prv hrešili, aj os­tat­ným všet­kým, že keď zase prij­dem, nebudem šet­riť. 3 Keďže hľadáte do­kázanosť vo mne hovoriaceho, Kris­ta, ktorý nie je slabý voči vám, ale je moc­ný medzi vami. 4 Lebo jest­li aj bol ukrižovaný zo slabos­ti, ale žije z moci Božej. Lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom vás. 5 Sami seba zkúmaj­te, či ste vo viere, seba zkúšaj­te. Alebo či sami seba ne­znáte, že Ježiš Kris­tus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali. 6 Ale nadejem sa, že po­znáte, že my nie sme nedokázaní. 7 No modlím(e) sa Bohu, žeby ste ne­vykonali ničoho zlého, nie pre­to, aby sme sa my videli do­kázanými, ale aby ste vy robili to, čo je dob­ré, a my aby sme boli jako takí, ktorí sa nedokázali. 8 Lebo ne­môžeme ničoho proti prav­de, ale za prav­du. 9 Lebo sa radujeme, že keď aj sme my slabí, ale vy ste moc­ní. A za to sa i mod­líme, totiž aby ste vy boli do­konalí. 10 Pre­to píšem toto súc ne­prítom­ný, aby som po­tom prítom­ný ne­použil prís­nos­ti podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na borenie. 11 Os­tat­ne, bratia, raduj­te sa, maj­te sa dobre, zdokonaľuj­te sa, po­tešuj­te sa, na jed­no a na to is­té mys­lite, maj­te po­koj! A Bôh lás­ky a po­koja bude s vami. 12 Po­zdravuj­te sa na­vzájom svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Kris­ta a lás­ka Božia a účas­ten­stvo Svätého Ducha nech je so všet­kými vami! Ameň.