Roháček2. Korintským9

2. Korintským

Napomína byť prichystaní so sľúbenou sbierkou. Kto seje skúpo a kto ochotne.1 Lebo o službe, ktorá sa koná svätým, mi je zbytočné vám písať, 2 lebo znám vašu ochotu, ktorou sa za vás chválim Macedon­com, že Achaja je pri­pravená od laňajška, a z vás pošlá horlivosť popudila mnohých. 3 Ale bratov som po­slal na­to, aby naša chvála za vás nebola zmarená v tej­to veci aby ste, jako som hovoril, boli pri­pravení, 4 aby sme sa po­tom nejako my, keby so mnou prišli Macedon­ci a našli vás ne­prip­ravených, ne­museli han­biť, nech ne­povieme, že vy, na tej­to stati. 5 Po­važoval som tedy za ne­vy­hnuteľne po­treb­né pop­rosiť bratov, žeby od­išli pop­red­ku k vám a vo­pred pri­pravili toto vaše vo­pred opovedané požeh­nanie, aby bolo hotové, jako požeh­nanie a nie ako lakom­stvo. 6 Ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať; a ten, kto seje pri požeh­naní, bude pri požeh­naní i žať. 7 Jeden každý tak, ako si umienil v srd­ci, nie zo zár­mut­ku alebo z prinútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Bôh. 8 A Bôh má moc roz­hoj­niť vám každú milosť, aby ste vždyc­ky vo všet­kom mali všet­kého do­statok a tak hojneli na každý skutok dob­rý, 9 jako je na­písané: Roz­sypal a dal chudob­ným; jeho spraved­livosť tr­vá na veky. 10 No, ten, ktorý dáva semä sejúcemu a chlieb na po­krm, dá a rozm­noží vaše semeno a dá rásť plodom vašej spraved­livos­ti, 11 k­torí ste obohacovaní vo všet­kom byť schop­nými ku každej pros­tote, ktorá pôsobí skr­ze nás Bohu vďaku. 12 Lebo služba tej­to svätos­lužby nie len že do­plňuje nedos­tat­ky svätých, ale aj hoj­neje mnohým ďakovaním Bohu do­kázanosťou tej­to služby, 13 keď oslavujú Boha za vašu jed­nomyseľnú pod­danosť k evan­jeliu Kris­tov­mu a za pros­totu sdieľania sa s nimi a vôbec so všet­kými, 14 jako aj oslavujú Boha svojou mod­lit­bou za vás túžiac po vás pre svr­chovanú milosť Božiu, k­torá je na vás. 15 A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vy­povedať.