Roháček2. Korintským2

2. Korintským

Nechcel by zase prijsť v zármutku. Zhrešivšieho, ktorý sa pokajal, majú zasa prijať v láske.1 Ale to som usúdil v sebe: ne­prij­sť k vám zase so zár­mut­kom. 2 Lebo ak ja vás za­rmútim, ktože je po­tom, kto mňa roz­veselí krome toho, koho som ja za­rmútil?! 3 A toto is­té som vám na­písal, aby som, keď prij­dem, ne­mal zár­mut­ku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všet­kých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás. 4 Lebo z mnohého súženia a zo­vretia srd­ca som vám písal s mnohými sl­zami, nie aby ste sa za­rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorej mám hoj­nejšie na­proti vám. 5 A jest­li nie­kto za­rmútil, nie mňa za­rmútil, ale z čias­t­ky, aby som ne­pretiažil, zar­mútil všetkých vás. 6 Do­sť je takému tohoto po­kar­hania, ktorého sa mu dos­talo od mnohých, 7 takže máte, na­opak, radšej od­pus­tiť a po­tešiť, aby zase prílišným zár­mut­kom nebol taký človek pohltený. 8 Pre­to vás prosím, žeby ste mu pre­ukázali lás­ku. 9 Lebo na to som aj písal, aby som po­znal vašu do­kázanosť, či ste po­slušní ku všet­kému. 10 A komu čo od­púšťate, i ja; lebo i ja, čo som od­pus­til, ak som čo od­pus­til, urobil som to pre vás, pred tvárou Kris­ta, aby ste neboli oklamaní od satana, 11 lebo nie sú nám ne­známe jeho úmys­ly. Ďakuje Bohu za stále víťazstvo. Vôňou života, vôňou smrti. Nefalšujú slova Božieho.12 A keď som prišiel do Tro­ady cieľom evan­jelia Kris­tov­ho, hoci som mal ot­vorené dvere v Pánovi, ne­mal som od­dychu vo svojom duchu, keď som nenašiel svoj­ho brata Títa. 13 Ale roz­lúčiac sa s nimi od­išiel som do Macedonie. 14 No, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždyc­ky víťazos­láviť v Kris­tu a zjavuje skr­ze nás vôňu svojej známos­ti na každom mies­te. 15 Lebo sme Kris­tovou dob­rou vôňou Bohu medzi tými, ktorí do­chádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú, 16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?! 17 Lebo nefalšujeme slova Božieho jako mnohí, ale jako takí, k­torí z mrav­nej čistoty, jako takí, k­torí z Boha pred Bohom v Kris­tu hovoríme.