Roháček1. Kronická9

1. Kronická

Navrátivší sa z Babylona.1 A tak bol popísaný celý Iz­rael podľa rodu, a hľa, boli za­písaní do knihy kráľov Iz­raelových. A Júda bol pre­stehovaný do Babylona pre svoje pre­stúpenie. 2 A tí pr­ví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mes­tách, to bol Iz­rael, kňazi, Levitovia a Ne­tinej­ci. 3 A v Jeruzaleme bývali jed­ni zo synov Júdových, d­ruhí zo synov Ben­jaminových a niek­torí zo synov Ef­rai­mových a Manas­sesových. 4 Utai, syn Am­mihúdov, syna Omriho, syna Im­riho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdov­ho. 5 A zo Šílonov­cov: pr­vorodený Asai­áš a jeho synovia. 6 A zo synov Zérachových: Jehuel a ich bratia, počtom šesťsto deväťdesiat. 7 A zo synov Ben­jaminových: Sal­lu, syn Mešul­lamov, syna Hodaviášov­ho, syna Has­senu­ov­ho. 8 A Jib­neiáš, syn Jerochámov. A Éla, syn Uziho, syna Mich­riho. A Mešul­lam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jib­niášov, 9 a ich bratia po svojich rodoch, počtom deväťsto päťdesiatšesť. Všet­ci tí mužovia boli hlavami ot­cov, domu svojich ot­cov. 10 A z kňazov: Jedai­áš, Jehojarib a Jachin 11 a Azariáš, syn Hil­kiášov, syn Mešul­lamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, voj­voda domu Božieho. 12 A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov. 13 A ich bratia, hlavy domu svojich ot­cov, počtom tisíc sedem­sto šesťdesiat, udat­ní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho. 14 A z Levitov: Šemai­áš, syn Chašúbov, syn Az­rikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho. 15 A Bak­bakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zich­riho, syn Azafov. 16 A Obadiáš, syn Šemai­ášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn El­kánov, ktorý býval v dedinách Ne­tofatov­cov. 17 A vrát­ni: Šal­lúm, Ak­kúb, Tal­mon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šal­lúm hlavou, 18 a k­torý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrát­ni podľa táborov synov Léviho. 19 A Šal­lúm, syn Kóreho, syn Eb­jasafov, syn Kórachov, a jeho bratia podľa domu jeho ot­ca, Kórachov­ci, nad prácou služby, strážcovia prahov stánu, a ich ot­covia nad táborom Hos­podinovým, ktorí strážili vchod. 20 A Pin­chas, syn Eleazárov, bol pred­tým voj­vodom nad nimi, a Hospodin bol s ním. 21 A Za­chariáš, syn Mešelemiášov, vrát­ny pri dveriach stánu shromaždenia. 22 Tí všet­ci boli vy­braní za vrát­nych na prahoch, počtom dvesto dvanásť. Tí boli popísaní čo do svoj­ho rodu vo svojich dedinách; tých ta postavil Dávid a Samuel, vidiaci, pre ich ver­nosť. 23 A tak boli oni aj ich synovia nad bránami domu Hos­podinov­ho, domu stánu, podľa stráží. 24 Vo štyri strany boli vrát­nymi, na východ, na západ, na sever a na juh. 25 A ich bratia, k­torí bývali po svojich dedinách, boli po­vin­ní príjsť na sedem dní, z času na čas, s nimi, 26 pre­tože boli pod správou tých štyroch pred­ných vrát­nych, oni Levitovia, a boli nad komorami a nad po­klad­mi domu Božieho. Povinnosti niektorých Levitov.27 Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola sverená stráž, a oni boli nad kľúčom a ot­várali každé ráno. 28 A niek­torí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu, odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vy­nášali. 29 Niek­torí z nich boli pri­delení, aby boli nad nádobami, a to nad všet­kými nádobami svätyne, a nad bielou múkou jem­nou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vec­mi. 30 Po­tom iní zo synov kňazov pri­pravovali masť z tých voňavých vecí. 31 A Mat­titiáš z Levitov, ktorý bol pr­vorodeným Šal­lúma Kórachitu, bol v úrade nad príp­ravou toho, čo sa piek­lo na pan­ve. 32 A niek­torí zo synov Kehátov­cov, z ich bratov, boli nad chlebom pred­loženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu. 33 To boli speváci, hlavy ot­cov Levitov, v komorách, pros­tí inej povinnosti, pre­tože vo dne i v noci bolo na nich konať prácu. 34 To boly hlavy ot­cov Levitov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme. Rodina Saulova.35 A v Gibe­one bývali: otec Gibe­ona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Maacha; 36 a jeho pr­vorodený syn Ab­don a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab 37 a Gedór, Achio, Za­chariáš a Mik­lót. 38 A Mik­lót splodil Šimeama. A tí tiež bývali na­proti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi brat­mi. 39 A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Sau­la, a Saul splodil Jonatána, Mal­kíšuu, Abinadába a Ešbála. 40 A syn Jonatánov bol Merib­bál, a Merib­bál splodil Míchu. 41 A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tach­rea a Achaz. 42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Az­máveta a Zim­riho. A Zim­ri splodil Mócu. 43 A Móca splodil Binu. Refai­áš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn. 44 A Acel mal šies­tich synov, ktorých mená sú toto: Az­rikám, Boch­ru, Iz­mael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.