Roháček1. Kronická1

1. Kronická

Výpis rodov od Adama až po Abraháma a jeho synov.1 Adam, Set, Enos, 2 Kénan, Mahalaleel, Jared, 3 Enoch, Matuzalem, Lámech, 4 No­ach, Sem, Chám a Jafet. 5 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 6 A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togar­ma. 7 A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kit­tím a Do­daním. 8 A synovia Chámovi: Kúš a Mic­raim, Pút a Kanaán. 9 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sab­ta, Rag­ma a Sab­tacha. A synovia Rag­movi: Šeba a Dedán. 10 A Kúš splodil Nim­roda. Ten za­počal byť moc­ným mužom na zemi. 11 A Mic­raim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naf­túchim, 12 Pat­rúsim a Kas­lúchim, od­kiaľ pošli Filištíni a Kaf­torím. 13 A Kanaán splodil Sidona, svoj­ho pr­vorodeného, a Cheta, 14 a Jebuzeja, Amoreja a Gir­gazeja, 15 Heveja, Arakeja a Sineja, 16 Ar­vadeja, Cemareja a Chamateja. 17 Synovia Semovi: Élam, As­súr, Ar­faxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. 18 Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera. 19 A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jed­nému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní roz­delená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 20 A Jok­tán splodil Al­modáda, Šálefa, Chacar­máveta a Jarecha, 21 Hadoráma, Uzala a Dik­lu, 22 Ébala, Abimaela a Šebu, 23 Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všet­ci boli synmi Jok­tánovými. 24 Sem, Ar­faxad, Šelach, 25 Héber, Péleg, Rehu, 26 Serúg, Náchor, Térach, 27 Ab­rám, to je Ab­rahám. 28 Synovia Ab­rahámovi: Izák a Iz­mael. 29 Toto sú ich rody. Pr­vorodený Iz­maelov Nebajot, Kedar, Ad­beel a Mib­sam, 30 Mišma, Dúma, Mas­sa, Chadad a Téma, 31 Jetúr, Nafíš, a Ked­ma. To boli synovia Iz­maelovi. 32 A synovia Ketury, ženiny Ab­rahámovej; porodila Zim­rána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šu­acha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán. 33 Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a El­daa. Tí všet­ci boli syn­mi Keturinými. 34 A Ab­rahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Iz­rael. 35 Synovia Ezavovi: Elifaz, Re­guel, Je­uš, Jalam a Kórach. 36 Synovia Elifazovi: Téman, Omár, Cefi, Gatam, Kenaz, Tim­na a Amalek. 37 Synovia Re­guelovi: Na­chat Zérach, Šam­ma a Miz­za. 38 Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibe­on, Ana, Dišon, Écer a Díšan. 39 Synovia Lotánovi: Chori, Homan. A ses­tra Lotánova bola Tim­na. 40 Synovia Šobálovi: Al­jan, Manachat, Ébal, Šefi a Onam. A synovia Cibe­onovi: Aja a Ana. 41 Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Cham­rán, Ešbán, Jit­rán a Cherán. 42 Synovia Écerovi: Bil­hán, Za­ván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán. Kráľovia v zemi Edomovej.43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba. 44 A keď zo­mrel Béla, kraľoval mies­to neho Jobáb, syn Zérachov, z Boc­ry. 45 A keď zo­mrel Jobáb, kraľoval mies­to neho Chúšam zo zeme Témanitov. 46 A keď zo­mrel Chúšam, kraľoval mies­to neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moáb­skom kraji. A meno jeho mes­ta bolo Avít. 47 A keď zo­mrel Hadad, kraľoval mies­to neho Sam­la z Mas­réky. 48 A keď zo­mrel Sam­la, kraľoval mies­to neho Saul z Rechobota od rieky. 49 A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov. 50 A keď zo­mrel Bál-chanán, kraľoval mies­to neho Hadad. A meno jeho mes­ta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Mat­rédy, dcéry Me-za­hábovej. 51 A keď zo­mrel Hadad, boli voj­vodami Edom­ska: voj­voda Tim­na, voj­voda Alia, voj­voda Jetet, 52 voj­voda Aholibáma, voj­voda Éla, voj­voda Pínon, 53 voj­voda Kenaz, voj­voda Téman, voj­voda Mib­cár, 54 voj­voda Mag­diel, voj­voda Irám. To boli voj­vodovia Edom­ska.