Roháček1. Kronická23

1. Kronická

Šalamún kráľom. Spočítanie a rozdelenie Levitov.1 A keď už bol Dávid starý a sýty dňov, učinil Šalamúna, svoj­ho syna, kráľom nad Iz­raelom. 2 A shromaždil všet­ky kniežatá Iz­raelove i kňazov i Levitov. 3 A Levitovia boli spočítaní vo veku od trid­siateho roku a vy­še, a ich počet bol podľa ich hláv, samých mužov, trid­saťosem tisíc. 4 Z tých­to bolo po­stavených nad dielom domu Hos­podinov­ho dvad­saťštyri tisíc, a úrad­níkov a sud­cov šesť tisíc; 5 štyri tisíce bolo vrát­nych a štyri tisíce tých, ktorí chválili Hos­podina na hudob­ných nástrojoch, ktorých som v­raj narobil na­to, aby chválili. 6 A Dávid si ich roz­delil na od­delenia podľa synov Léviho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho. Geršonovci.7 Z Geršonovcov boli Laadán a Šimei; 8 synovia Laadánovi: hlavou bol Jechiel, Zétan a Jo­el, traja. 9 Synovia Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami ot­cov čeľadí Laadána. 10 Synovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jehuš a Beria. To boli synovia Šimeiho, štyria. 11 A Jachat bol hlavou, a Zíza bol druhý. Ale Jehuš a Beria ne­mali mnoho synov a pre­to boli, čo do ot­cov­ského domu, počítaní za jed­no. Synovia Kehátovi.12 Am­ram, Jicehár, Heb­ron a Uziel, štyria. 13 Synovia Am­ramovi: Áron a Mojžiš. A Áron bol od­delený na to, aby ho po­svätil Bôh za najsvätejšieho, jeho i jeho synov, až na veky, aby kadili pred Hos­podinom, aby mu svätos­lúžili a aby dávali v jeho mene požeh­nanie až na veky. 14 A čo sa týka Mojžiša, muža Božieho, jeho synovia boli pri­počítaní k po­koleniu Léviho. 15 Synovia Mojžišovi: Geršom a Eliézer. 16 Synovia Geršomovi: Šebuel bol hlavou. 17 A synovia Eliézerovi boli: Rechabiáš bol hlavou. A Eliézer ne­mal iných synov, ale synov Rechabiášových bolo veľmi mnoho. 18 Synovia Jicehárovi: Šelomit bol hlavou. 19 Synovia Heb­ronovi: Jeriáš, hlava, Amariáš druhý, Jachaziel tretí a Jekameán štvr­tý. 20 Synovia Uzielovi: Mícha, hlava, a Jišiáš druhý. Synovia Meráriho.21 Synovia Meráriho: Mach­li a Múši; synovia Mach­liho Eleazár a Kíš. 22 A Eleazár zo­mrel a ne­mal synov iba dcéry, a po­brali si ich synovia Kíšovi, ich bratan­ci. 23 Synovia Múšiho: Mach­li, Éder a Jeremót, traja. Povinnosti Levitov.24 To boli synovia Léviho podľa domu svojich ot­cov, hlavy ot­cov podľa svoj­ho spočítania, zaz­namenaní v počte mien podľa svojich osôb, konajúci prácu čo do služby domu Hos­podinov­ho, vo veku od dvad­siateho roku a vy­še. 25 Lebo Dávid riekol: Hos­podin, Bôh Iz­raelov, dal svoj­mu ľudu od­počinutia, a teraz bude bývať v Jeruzaleme až na veky. 26 Ani Levitom nebude viacej treba nosiť svätop­ríbytok ani ni­ktoré jeho nádoby, pot­reb­né k jeho službe. 27 Pre­tože podľa po­sled­ných nariaďujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Léviho, a to vo veku od dvad­siateho roku a vy­še. 28 Lebo ich mies­to, kde mali stáť, bolo po ruke synov Áronových k službe domu Hos­podinov­ho, a boli ustanovení nad dvor­mi a nad komorami a nad očisťovaním všeličoho svätého a p­ri práci služby domu Božieho 29 jako aj pri chlebe pred­loženia a pri jem­nej múke bielej na obet­ný dar obil­ný a na osúchy, upravené na ten­ko, nek­vasené, a pri pan­vici a pri za­robenom na raj­nici a pri všelijakej miere ob­jemu a dĺžky 30 a aby stáli na mies­te každého rána oslavovať a chváliť Hos­podina, a tak i večer, 31 a pri každom obetovaní zápal­ných obetí Hos­podinovi pri sobotách, pri nov­mesiacoch a pri výročných sláv­nos­tiach v určitom počte podľa poriad­ku, vz­loženého na nich, ustavične pred Hos­podinom. 32 A budú strážiť stráž stánu shromaždenia a stán svätyne jako i stráž synov Áronových, svojich bratov, pri službe domu Hos­podinov­ho.

Roháček1. Kronická23