Roháček1. Kronická16

1. Kronická

Truhla na svojom mieste. Speváci.1 A keď donies­li truh­lu Božiu, po­stavili ju na­pro­stred stánu, ktorý jej po­stavil Dávid, a obetovali zápal­né obeti a po­koj­né obeti pred Bohom. 2 A keď do­obetoval Dávid zápal­nú obeť a po­koj­né obeti, požeh­nal ľud v mene Hos­podinovom. 3 A nadelil všet­kým mužom Iz­raelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pec­ník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroz­nového koláča. 4 Po­tom po­stavil pred truh­lu Hos­podinovu niek­torých z Levitov za svätoslužobníkov, a síce na­to, aby pri­pomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 5 Azaf bol pr­vý a druhý po ňom Za­chariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Mat­titiáš, Eliáb, Benai­áš, Obéd-edom a Jehiel s hudob­nými nástrojami citár a s har­fami, a Azaf hral zvučne na cym­baly. 6 A Benai­áš a Jachaziel, kňazi, s trúbami ustavične, pred truh­lou sm­luvy Božej. Chválospev Dávidov.7 Toho dňa, vtedy dal Dávid po pr­vé oslavovať Hos­podina do ruky Azafa a jeho bratov. 8 Oslavuj­te Hos­podina! Vzývaj­te jeho meno! Oznamuj­te jeho skut­ky medzi národ­mi! 9 Spievaj­te mu, spievaj­te mu žal­my! Roz­mýšľaj­te o všet­kých jeho divoch! 10 Chváľte sa menom jeho svätos­ti! Nech sa raduje srd­ce tých, ktorí hľadajú Hos­podina! 11 Hľadaj­te Hos­podina a jeho silu; vy­hľadávaj­te jeho tvár ustavične! 12 Pamätaj­te na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zá­zraky a na súdy jeho úst, 13 vy, semeno Iz­raela, jeho služob­níka, synovia Jakobovi, jeho vy­volení! 14 On je Hos­podin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi. 15 Pamätaj­te na jeho sm­luvu na veky, na slovo, ktoré pri­kázal, do tisíc po­kolení, 16 na jeho sm­luvu, ktorú učinil s Ab­rahámom, a na jeho prísahu, k­torú pri­sahal Izákovi. 17 A po­stavil to Jakobovi za zákon, Iz­raelovi za večnú sm­luvu 18 po­vediac: Tebe dám Kananej­skú zem za podiel vášho dedičs­tva, 19 v­tedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej po­hos­tín­mi. 20 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu. 21 Nedal ni­komu, aby im ublížil, a kar­hal pre nich i kráľov 22 hovoriac: Nedotýkajte sa mojich po­mazaných a mojim prorokom nečiňte zlého! 23 Spievaj­te Hos­podinovi, celá zem! Zves­tuj­te jeho spasenie zo dňa na deň! 24 Rozp­rávaj­te jeho slávu medzi národami, medzi všet­kými ľuďmi jeho divy! 25 Lebo veľký je Hos­podin a hoden všet­kej chvály; je strašný nad všet­kých bohov. 26 Lebo všet­ci bohovia národov sú ničom­né mod­ly, ale Hos­podin učinil nebesia. 27 Veličen­stvo a nád­hera je pred ním, sila a veselosť na jeho mies­te. 28 Vzdaj­te Hos­podinovi, čeľade národov, vzdaj­te Hos­podinovi česť a silu! 29 Vzdaj­te Hos­podinovi česť jeho mena! Dones­te po­svät­ný dar a prij­dite pred jeho tvár! Klaňaj­te sa Hos­podinovi v okrase svätos­ti! 30 Tras­te sa pred jeho tvárou, celá zem, a bude upev­nený okruh sveta, tak aby sa ne­pohol. 31 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem, a nech po­vedia medzi národami: Hos­podin kraľuje! 32 Nech hučiac buráca more i jeho náp­lň! Nech sa veselí pole i všet­ko, čo je na ňom! 33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem! 34 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky! 35 A po­vedz­te: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vy­trh­ni nás z po­hanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätos­ti a chlúbili sa tvojou chválou. 36 Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, od vekov až na veky! A všetok ľud po­vedal: Ameň! A chválil Hos­podina. Ustanovenie svätoslužobníkov.37 A zanechal tam pred truh­lou sm­luvy Hos­podinovej Azafa a jeho bratov, aby svätos­lúžili pred truh­lou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba; 38 aj Obéd-edoma a ich bratov, šesťdesiatich a ôs­mich, aj Obéd-edoma, syna Jedutúnov­ho, i Chosu, za vrát­nych. 39 A Cádoka, kňaza, a jeho bratov, kňazov, zanechal pred príbyt­kom Hos­podinovým na výšine, ktorá bola v Gibe­one, 40 aby obetovali Hos­podinovi zápal­né obeti na ol­tári zápalu ustavične, ráno i večer, a to podľa všet­kého toho, čo je na­písané v zákone Hos­podinovom, ktorý pri­kázal Iz­raelovi. 41 A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vy­braných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky. 42 A u nich, u Hémana a Jedutúna, nechal i trúby a cym­baly, ktorí mali húsť zvučne, aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho, a synov Jedutúnových po­stavil k bráne. 43 A tak sa roz­išiel všetok ľud, odíduc každý do svoj­ho domu. A Dávid sa ob­rátil domov, aby požeh­nal svoj dom.

Roháček1. Kronická16