Roháček1. Kronická10

1. Kronická

Smrť Saulova a jeho synov. Jabešania.1 A Filištíni bojovali proti Iz­raelovi, a mužovia Iz­raelovi utekali pred Filištín­mi a pad­li súc pobití na vr­chu Gil­boe. 2 A Filištíni stíhali Sau­la ženúc sa tes­ne za ním a za jeho syn­mi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Mal­kišuu, synov Sau­lových. 3 A keď bola bit­ka ťažká na Sau­la, nadišli na neho strel­ci z luku, a veľmi sa triasol pred tými strelcami. 4 Vtedy riekol Saul svoj­mu zbroj­nošovi: vy­tiah­ni svoj meč a pre­bod­ni ma ním, aby ne­prišli títo ne­ob­rezan­ci, a nerobili si zo mňa po­smechu. Ale jeho zbroj­noš nech­cel, lebo sa veľmi bál. Vtedy po­chytil Saul meč a naľahol naň. 5 A keď videl jeho zbroj­noš, že zo­mrel Saul, naľahol aj on na meč a zo­mrel. 6 Tak zomrel Saul i jeho traja synovia, i celý jeho dom zo­mrel spolu. 7 Keď po­tom videli všet­ci mužovia Iz­raelovi, ktorí boli na doline, že utekajú, a že zo­mrel Saul a jeho synovia, zanechali svoje mes­tá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich. 8 A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili po­bitých. A našli Sau­la a jeho synov ležať pad­lých na vr­chu Gil­boe. 9 A olúpili ho a vzali jeho hlavu i jeho zbraň a po­slali po zemi Filištínov do­okola, aby s radosťou zvestovali ich mod­lám i ľudu. 10 A jeho zbraň složili v dome svoj­ho boha a jeho hlavu pri­bili v dome Dágonovom. 11 Ale keď počuli všet­ci obyvatelia Jabeš-Gileáda všet­ko, čo urobili Filištíni Sau­lovi, 12 vzchopili sa všet­ci chrab­rí mužovia a vzali telo Sau­lovo i telá jeho synov a donies­li ich do Jabeša a po­chovali ich kos­ti pod dubom v Jabeši a pos­tili sa sedem dní. 13 A tak zo­mrel Saul pre svoje pre­stúpenie, ktorým bol pre­stúpil proti Hos­podinovi ­zhrešiac proti slovu Hos­podinov­mu, ktorého ne­os­tríhal, a tiež i pre­to, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu. 14 A ne­pýtal sa Hos­podina, a pre­to ho za­bil a ob­rátil kráľov­stvo na Dávida, syna Izai­ho.

Roháček1. Kronická10