Roháček1. Kronická28

1. Kronická

Dávid prikazuje Šalamúnovi a všetkému ľudu o stavbe chrámu.1 A Dávid shromaždil všet­ky kniežatá Iz­raelove, kniežatá po­kolení a veliteľov od­delení, ktorí slúžili kráľovi, a veliteľov tisícov a veliteľov stov a správ­cov všet­kého imania a majet­ku kráľov­ho i jeho synov s komor­ník­mi a s hr­dinami jako i všetkých udat­ných mužov do Jeruzalema. 2 A kráľ Dávid po­vs­tanúc na svoje nohy riekol: Počuj­te ma, moji bratia a môj ľude! Ja som mal umienené vo svojom srd­ci vy­staviť truh­le sm­luvy Hos­podinovej dom od­počinutia, aby bol za pod­nožie nohám nášho Boha, a pri­pravil som pot­reb­né k staväniu. 3 Ale Bôh mi po­vedal: Nebudeš staväť môj­mu menu dom, lebo si mužom vojen a vy­lieval si krv. 4 A Hos­podin, Bôh Iz­raelov, si vy­volil mňa z celého domu môj­ho ot­ca, aby som bol kráľom nad Iz­raelom na veky, lebo Júdu si vy­volil za voj­vodu a v dome Júdovom dom môj­ho otca a medzi syn­mi môj­ho otca sa mu zaľúbilo vo mne, aby ma učinil kráľom nad celým Iz­raelom. 5 A zpomedzi všet­kých mojich synov (lebo Hos­podin mi dal mnoho synov) vy­volil si Šalamúna, môj­ho syna, aby sedel na tróne kráľov­stva Hos­podinov­ho nad Iz­raelom. 6 A riekol mi: Šalamún, tvoj syn, ten vy­staví môj dom a moje dvory, lebo som si ho vy­volil sebe za syna a ja budem jemu za otca 7 a po­stavím pev­ne jeho kráľov­stvo, aby stálo až na veky, ak len bude sil­ný, aby činil to, čo kážu moje pri­kázania a moje súdy, jako tohoto dňa. 8 A teraz tedy pred očami celého Iz­raela, shromaždenia Hos­podinov­ho, a tak, čo počuje náš Bôh, os­tríhaj­te a zpytuj­te všet­ky pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, aby ste dedične vlád­li tou dob­rou zemou a zanechali ju do dedičs­tva svojim synom po sebe až na veky. 9 A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svoj­ho otca a slúž mu celým srd­com a ochot­nou dušou, lebo Hos­podin zpytuje všet­ky srd­cia a roz­umie každému út­varu myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti náj­sť; a jest­li ho opus­tíš, za­vrh­ne ťa navždy. 10 P­reto teraz vidz, že si ťa Hos­podin vy­volil, aby si vy­stavil dom za svätyňu. Buď sil­ný a konaj!- Dávid dáva Šalamúnovi vzor chrámu, zlato a striebro. Povzbudzuje: Buď silný!11 A Dávid dal Šalamúnovi, svoj­mu synovi, vzor dvorany Božej a jej domov, jej zásobár­ní, jej vr­ch­ných siení a jej vnútor­ných komôr i domu s­vätej pokrývky smierenia 12 ako aj vzor všet­kého toho, čo bolo v duchu u neho dotyčne dvorov domu Hos­podinov­ho a všet­kých komôr do­okola pre po­klady domu Božieho a pre po­klady svätých vecí 13 a pre od­delenia kňazov a Levitov a pre každú prácu služby domu Hos­podinov­ho jako i pre všet­ko náradie služby domu Hos­podinov­ho. 14 A dal i zlata na váhu na zlaté veci, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jed­nej každej služby i strieb­ra na všet­ky striebor­né nádoby na váhu, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jed­nej každej služby 15 a váhu na zlaté sviet­niky a na ich zlaté lam­py podľa váhy jed­ného každého sviet­nika a jeho lámp a na striebor­né sviet­niky podľa váhy, podľa váhy svietnika a jeho lámp, podľa služby jed­ného každého sviet­nika. 16 A dal zlata podľa váhy na stoly ­chlebov predloženia, na každý zo stolov, i strieb­ra na striebor­né stoly 17 a na vidlice, kon­vice, šialy z čistého zlata a na zlaté kup­ky s po­krýv­kou podľa váhy jed­nej každej kup­ky a tak­tiež na striebor­né kup­ky podľa váhy jed­nej každej kup­ky. 18 Ale na ol­tár na kadenie dal najčistejšieho zlata podľa váhy i na podobu voza, na zlatých cherubov, ktorí by rozťahovali s­voje kríd­la a za­stierali truh­lu sm­luvy Hos­podinovej. 19 To všet­ko v­raj písmo z ruky Hos­podinovej mi dal na srozumenie, všet­ky práce toho vzoru. 20 A Dávid riekol Šalamúnovi, svoj­mu synovi: Buď sil­ný a zmužilý a konaj! Neboj sa ani sa ne­strachuj, lebo Hos­podin Bôh, môj Bôh, je s tebou, nenechá ťa ani ťa ne­opus­tí, do­kiaľ nedokončíš všet­kého diela s tebou, nenechá ťa ani ťa ne­opus­tí, do­kiaľ nedokončíš všet­kého diela služby domu Hos­podinov­ho. 21 A hľa, sú tu oddelenia kňazov a Levitov pre všet­ku službu domu Božieho a budú s tebou v každej práci čo do všet­kých ochot­ných, ob­darených múdrosťou ku každej službe, i kniežatá i všetok ľud, hotoví ku všet­kému, čo po­vieš.

Roháček1. Kronická28