Roháček1. Kronická24

1. Kronická

Dvadsaťštyri oddelení čiže tried synov Áronových.1 A čo do synov Áronových. Toto boly ich od­delenia. Synovia Áronovi boli: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 2 Ale Nádab a Abíhu zo­mreli pred svojím ot­com a synov ne­mali; pre­to po­tom konali kňaz­ský úrad Eleazár a Itamár. 3 A podelil ich Dávid a Cádok, k­torý bol zo synov Eleazárových, a Achimelech, k­torý bol zo synov Itamárových, podľa ich počtu a úradu v ich službe. 4 A našlo sa, že je viac synov Eleazárových čo do hláv mužov ako synov Itamárových, a podelili ich. Synov Eleazárových bolo šest­násť hláv podľa domu ot­cov a synov Itamárových podľa domu ich ot­cov osem hláv. 5 Podelili ich los­mi jed­ných s druhými, spolu, pre­tože velitelia svätyne a velitelia Boží boli zo synov Eleazárových, i medzi syn­mi Itamárovými. 6 A popísal ich Šemai­áš, syn Na­tanaelov, pisár, z po­kolenia Léviho, pred kráľom a pred veliteľmi, pred kňazom Cádokom a pred Achimelechom, synom Ebiatárovým, a pred hlavami ot­cov, ot­cov kňazov a Levitov, takže jeden ot­cov­ský dom bol vzatý losom a za­znamenaný Eleazárovi a vše jeden vzatý Ebiatárovi. 7 A pr­vý los vy­šiel Jehojaribovi, druhý Jedai­ášovi, 8 tretí Chárimovi, štvr­tý Se­orímovi, 9 piaty Mal­kiášovi, šies­ty Mij­jaminovi, 10 sied­my Hak­kócovi, ôs­my Abiášovi, 11 deviaty Ješu­ovi, desiaty Šechaniášovi, 12 jedenás­ty El­jašibovi, dvanás­ty Jakimovi, 13 trinás­ty Chup­povi, š­tr­nás­ty Ješebábovi, 14 pät­nás­ty Bil­govi, šest­nás­ty Im­merovi, 15 sedem­nás­ty Chezírovi, osem­nás­ty Hap­picecovi, 16 devät­nás­ty Petachiášovi, dvad­siaty Jechez­kélovi, 17 dvad­siaty pr­vý Jachinovi, dvad­siaty druhý Gamúlovi, 18 dvad­siaty tretí Delai­ášovi, dvad­siaty štvr­tý Maazeiášovi. 19 To bola ich úloha čo do ich služby, vchádzať do domu Hos­podinov­ho podľa svoj­ho poriad­ku, pod správou Árona, svoj­ho ot­ca, tak ako mu pri­kázal Hos­podin, Bôh Iz­raelov. 20 A čo do os­tat­ných synov Léviho. Zo synov Am­ramových Šubael, zo synov Šubaelových Jech­deiáš. 21 Čo do Rechabiáša: zo synov Rechabiášových bol hlavou Jišiáš. 22 Z Jiceharov­cov Šelomót, zo synov Šelomótových Jachat. 23 A synovia Heb­ronovi: Jeriáš bol hlavou, Amariáš druhý, Jachaziel tretí, Jekameám štvr­tý. 24 Synovia Uzielovi: Mícha, zo synov Míchových Šamír. 25 Brat Míchov Jišiáš, zo synov Jišiášových Za­chariáš. 26 Synovia Meráriho Mach­li a Múši; synovia Jaaziášovi: Beno. 27 Synovia Meráriho po Jaaziášovi: Beno, Šoham, Za­kkúr a Hib­ri. 28 Po Mach­lim: Eleazár, ale ten nemal synov. 29 Po Kíšovi. Synovia Kíšovi: Jerach­meel. 30 A synovia Múšiho: Mach­li, Éder a Jerimót. To boli synovia Levitov podľa domu svojich ot­cov. 31 A hodili aj oni losy spolu so svojimi brat­mi, syn­mi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred Cádokom a Achimelechom a pred hlavami ot­cov, ot­cov kňazov a Levitov, pred­ní ot­covia každý spolu so svojím menším bratom.

Roháček1. Kronická24