EvanjelickýNehemiáš6,16

Nehemiáš 6:16

Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha.


Verš v kontexte

15 Tak boli za päťdesiatd­va dní do­hotovené hrad­by dvad­siateho piateho élúla. 16 Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha. 17 V tých dňoch židov­skí šľach­tici na­písali mnoho lis­tov a odo­sielali ich Tóbijovi; Tóbijove zase do­chádzali im.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha.

Evanjelický

16 Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha.

Ekumenický

16 Keď sa to všet­ci naši ne­priatelia do­počuli a uvideli to všet­ky okolité po­han­ské národy, veľmi zmalomyseľneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha.

Bible21

16 Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha.