EvanjelickýJakubov5

Jakubov

Proti neľútostným boháčom1 A vy, boháči, plačte, bedákaj­te nad svojimi biedami, ktoré pri­chádzajú na vás! 2 Vaše bohat­stvo zhnilo a vaše šat­stvo zmoľavelo; 3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Na­hromadili ste si bohat­stvo - v po­sled­né dni! 4 Aj­hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána moc­nos­tí! 5 Hýrili ste na zemi a hodovali; vy­kŕmili ste si srd­cia [ako] v deň za­bíjačky! 6 Súdili a vraždili ste spravod­livého - ne­protiví sa vám! Trpezlivosť v súžení7 Tak buďte, bratia, tr­pez­liví až do príchodu Pánov­ho. Aj­hľa, roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme, tr­pez­livo ju vy­čkáva, až sa jej do­stane jesen­ného a jar­ného dažďa. 8 Aj vy buďte tr­pez­liví, vzmužte si srd­cia, lebo sa pri­blížil Pánov príchod! 9 Nežaluj­te, bratia, na seba na­vzájom, aby ste neboli súdení. Aj­hľa, sud­ca stojí predo dver­mi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť tr­pez­livým, ber­te si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Aj­hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. O Jóbovej vy­trvalos­ti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pri­pravil Pán, lebo ľútos­tivý je Pán a milo­sr­d­ný. Rozličné napomenutia12 A predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste ne­prepad­li súdu. 13 Tr­pí nie­kto medzi vami? Nech sa mod­lí. Raduje sa nie­kto? Nech spieva žal­my. 14 Je nie­kto chorý medzi vami? Nech si za­volá starších zboru a nech sa mod­lia nad ním, keď ho v Pánovom mene po­mazali olejom. 15 A mod­lit­ba z viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tí sa mu. 16 Pre­to si vy­znávaj­te na­vzájom hriechy a na­vzájom sa mod­lite za seba, aby ste sa vy­liečili. Mnoho zmôže v účin­koch mod­lit­ba spravod­livého. 17 Eliáš bol človek pod­robený utr­peniu ako vy. Ale hor­livo sa mod­lil, aby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď a zem vy­dala úrodu. 19 Bratia moji, ak nie­kto medzi vami zblúdi od prav­dy, a iný ho ob­ráti, 20 vedz­te, že kto ob­ráti hriešnika z jeho blud­nej ces­ty, za­chráni mu dušu od smr­ti a za­kryje množs­tvo hriechov. [Amen.]

EvanjelickýJakubov5