EvanjelickýJakubov1

Jakubov

Pozdrav1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta: po­zdrav dvanás­tim kmeňom v dia­spore. Vytrvalosť v skúškach2 Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť. 4 Ale vy­trvalosť nech je do­konalá v skut­ku, aby ste boli do­konalí a celí bez úhony, aby ste v ničom ne­mali nedos­tatok. 5 Ak sa nie­komu z vás nedos­táva múd­rosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý pros­to a ochot­ne dáva všet­kým, a do­stane sa mu jej. 6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania. Lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, ktorú vietor unáša a zmieta. 7 Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána - 8 muž (to) roz­pol­tený, vo všet­kom počínaní ne­stály. 9 Brat, ktorý je v níz­kom po­stavení, nech sa chváli svojou vy­výšenosťou, 10 a bohatý svojou poníženosťou, pre­tože sa po­minie ako kvet trávy. 11 Lebo vy­šlo sln­ko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu za­hynula. Tak vy­j­de naz­mar aj boháč na svojich ces­tách. 12 Blaho­slavený muž, ktorý vy­tr­vá v po­kúšaní, lebo keď sa osvedčil, prij­me veniec života, ktorý za­sľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Boh, darca dobrého, nepokúša13 Nech ni­kto nehovorí v po­kúšaní: Boh ma po­kúša. Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé, a ani On ne­pokúša ni­koho. 14 Ale každý je po­kúšaný tým, že ho vlast­ná žiadosť za­chvacuje a zvádza. 15 Žiadosť po­tom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vy­konaný - splodí sm­rť. 16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Len dob­rý údel a len do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto pre­meny ani za­tienenia (pre) od­vrátenie sa. 18 Zo svojej vôle splodil nás slovom prav­dy, aby sme boli akousi pr­votinou Jeho stvorení. Vedz­te, bratia moji milovaní: Pravá pobožnosť19 Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, a po­malý k hnevu. 20 Lebo hnev muža ne­pôsobí spravod­livosť pred Bohom. 21 Pre­to od­ložte všet­ku nečis­totu a všet­ko množs­tvo zlos­ti a s tichosťou prijímaj­te vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen po­slucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkad­le po­zerá svoju prirodzenú tvár; 24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je. 25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha. 27 Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.

EvanjelickýJakubov1