Evanjelický1. Petrov1

1. Petrov

Pozdrav1 Peter, apoštol Ježiša Kris­ta, vy­voleným, ktorí ako cudzin­ci žijú v dia­spore v Pon­te, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitýnii 2 a ktorých Boh Otec vo­pred po­znal, Duch po­svätil, aby boli po­slušní a skropení kr­vou Ježiša Kris­ta. Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami! Viera aj v utrpení3 Požeh­naný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Kris­ta, ktorý nás zo svoj­ho veľkého milo­sr­den­stva vzkriesením Ježiša Kris­ta z mŕt­vych znovuz­rodil pre živú nádej: 4 k ne­porušiteľnému, ne­poškvr­nenému a ne­väd­núcemu dedičs­tvu, od­loženému v nebesiach vám, 5 ktorých moc Božia za­chováva vieru na spasenie pri­pravené zjaviť sa v po­sled­nom čase. 6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krát­ky čas aj rmútite pre roz­ličné po­kúšania, 7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom pre­skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Kris­ta. 8 Ne­videli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho ne­vidíte, a veríte v Neho a radujete sa ne­vý­slov­nou radosťou pl­nou slávy, 9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 10 Po tom­to spasení túžili a pát­rali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti vám pri­pravenej. 11 Pát­rali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kris­tov, ktorý pre­býval v nich, oznamoval utr­penia pre Kris­ta a slávu po nich. 12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám po­slúžili tým, čo teraz vaši zves­tovatelia evan­jelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, po­slaného z neba, na čo túžia hľadieť an­jeli. Buďte svätí a láskaví13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le, buďte do­konale triez­vi, dúfaj­te v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Kris­ta. 14 A ako po­slušné deti ne­pripodobňuj­te sa predošlým žiados­tiam z čias ne­vedomos­ti, 15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás po­volal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je na­písané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17 A ak vzývate Ot­ca, ktorý bez upred­nos­tňovania súdi každého podľa jeho diela, konaj­te v báz­ni, kým ste tu na zemi. 18 Veď viete, že zo svoj­ho már­neho počínania, zdedeného po ot­coch, boli ste vy­kúpení nie porušiteľnými vecami, strieb­rom alebo zlatom, 19 ale drahou kr­vou ne­vin­ného a ne­poškvr­neného Barán­ka, Kris­ta, 20 ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám, 21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. 22 Keďže ste si očis­tili duše po­slušnosťou prav­de, aby ste mali brat­skú lás­ku bez po­krytec­tva, z tej duše sa vždy na­vzájom miluj­te, 23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z ne­porušiteľného semena. 24 Lebo všet­ko telo je ako tráva, všet­ka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.