EvanjelickýJakubov4

Jakubov

Proti svetáctvu1 Od­kiaľ sú medzi vami boje a od­kiaľ zrážky? Či nie od­tiaľ - z vašich žiados­tí, ktoré bojujú vo vašich údoch? 2 Túžob­ne žiadate, ale ne­máte; vraždíte a hor­líte, ale ne­môžete do­siah­nuť; máte zrážky a boje (medzi sebou) - ale (nič) ne­máte, lebo ne­prosíte; 3 prosíte, ale nedos­távate, lebo zle prosíte, aby ste to pre­már­nili na svoje žiados­ti! 4 Vy [cudzoložníci a] cudzoložnice, či ne­viete, že priateľs­tvo so svetom je ne­priateľs­tvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako ne­priateľ Boha. 5 Alebo si mys­líte, že Pís­mo nadar­mo hovorí: Až po závisť túži (po nás) Duch, ktorému dal pre­bývať v nás? 6 Dáva však väčšiu milosť; pre­to hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale po­kor­ným dáva milosť. 7 Pod­daj­te sa teda Bohu, ale vzop­rite sa diab­lovi - a utečie od vás. 8 Pri­blížte sa Bohu a pri­blíži sa vám. Očis­tite si ruky, hriešnici, a vy, dušev­ne roz­pol­tení, po­sväťte si srd­cia; 9 uvedom­te si svoju biedu, žalos­tite a plačte! Nech sa váš smiech ob­ráti na žalosť a radosť na žiaľ! 10 Po­kor­te sa pred Pánom a po­výši vás. Proti ohováraniu11 Bratia, ne­ohováraj­te sa na­vzájom! Kto ohovára brata alebo po­sudzuje brata, ohovára zákon a po­sudzuje zákon. A ak po­sudzuješ zákon, nie si činiteľom zákona, ale sud­com. 12 Jeden je zákonodar­ca a sud­ca, ktorý má moc za­chovať a za­tratiť. Ale ktože si ty, čo po­sudzuješ blížneho? Proti falošnej istote13 A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zaj­tra vy­pravíme sa do toh­to alebo tam­toho mes­ta, po­bud­neme tam rok a budeme kupčiť a za­rábať - 14 veď ne­viete, čo bude zaj­tra s vaším životom; ste para, ktorá sa na­krát­ko ukáže, a po­tom zmiz­ne; 15 mies­to toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vy­konáme toto alebo tam­to! 16 teraz sa vy­chvaľujete v pýche! Každá takáto chvála je hriešna. 17 A tak: kto vie dob­re robiť, a nerobí, má hriech.

EvanjelickýJakubov4