EvanjelickýEzdráš4,21

Ezdráš 4:21

Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz.


Verš v kontexte

20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky. 21 Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz. 22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz.

Evanjelický

21 Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz.

Ekumenický

21 Pre­to teraz vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom stavať toto mes­to, kým ne­vydám iný roz­kaz.

Bible21

21 Pro­to vy­dej­te po­kyn k za­sta­vení výstav­by měs­ta, dokud ne­roz­hodnu ji­nak.