EvanjelickýEzdráš4,22

Ezdráš 4:22

Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa.


Verš v kontexte

21 Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz. 22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa. 23 Keď po­tom od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rých­lo od­išli do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich prácu násilím a mocou.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!

Evanjelický

22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa.

Ekumenický

22 Varuj­te sa po­stupovať v tej veci ned­ban­livo, aby z toho ne­vz­rá­stla škoda v kráľov ne­pros­pech.

Bible21

22 Vy­va­ruj­te se při tom každé ne­dba­losti, aby snad krá­li ne­vznik­la další škoda.