EvanjelickýEzdráš4,11

Ezdráš 4:11

toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi: tvoji služob­níci, ľudia zo Záriečia, za­sielajú po­zdravy. Teraz


Verš v kontexte

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samár­skych mes­tách a v os­tat­nom Záriečí ; a teraz 11 toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi: tvoji služob­níci, ľudia zo Záriečia, za­sielajú po­zdravy. Teraz 12 nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vy­šli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, začínajú stavať to od­boj­né a zlé mes­to, do­končujú hrad­by a opravujú zá­klady.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej.

Evanjelický

11 toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi: tvoji služob­níci, ľudia zo Záriečia, za­sielajú po­zdravy. Teraz

Ekumenický

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi; tvoji služob­níci, ľudia spoza Rieky, a tak ďalej.

Bible21

11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem.