EvanjelickýEzdráš4,20

Ezdráš 4:20

Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky.


Verš v kontexte

19 Pre­to som roz­kázal, aby pát­rali; a zis­tili, že toto mes­to od­dáv­na po­vs­távalo proti kráľom a strojili sa v ňom vzbury a po­vs­tania. 20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky. 21 Vy­daj­te roz­kaz, aby sa za­bránilo tým mužom: To mes­to sa ne­smie stavať, kým ne­vydám roz­kaz.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo.

Evanjelický

20 Moc­ní králi vlád­li nad Jeruzalemom, ov­ládali celé Záriečie a od­vádzali sa im dane, dáv­ky a po­plat­ky.

Ekumenický

20 a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo.

Bible21

20 V Je­ruzalémě rovněž síd­li­li mo­cní králové, kteří panova­li po ce­lém kra­ji za Eufra­tem a vy­bíra­li dávky, daně i po­platky.