EvanjelickýEzdráš4,24

Ezdráš 4:24

Tak sa za­stavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perz­ského kráľa Dária.


Verš v kontexte

22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa. 23 Keď po­tom od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rých­lo od­išli do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich prácu násilím a mocou. 24 Tak sa za­stavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perz­ského kráľa Dária.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak bolo za­stavené dielo domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stálo tak až do druhého roku kraľovania Dária, perz­ského kráľa.

Evanjelický

24 Tak sa za­stavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perz­ského kráľa Dária.

Ekumenický

24 Tak bola za­stavená práca na Božom príbyt­ku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kraľovania perz­ského kráľa Dária.

Bible21

24 Práce na Božím chrá­mu v Je­ruzalémě se teh­dy za­stavi­la až do druhého roku vlá­dy per­ského krále Da­re­ia.