Evanjelický2. Mojžišova20

2. Mojžišova

Exodus

Desať Božích prikázaní1 Boh hovoril všet­ky tieto slová: 2 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý som ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva. 3 Nebudeš mať iných bohov ok­rem mňa! 4 Ne­urobíš si vy­rezávanú mod­lu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, Boh hor­liaci, ktorý tres­tám ne­právosť ot­cov na synoch, do tretieho a štvr­tého po­kolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a pre­ukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a za­chovávajú moje pri­kázania. 7 Nebudeš brať meno Hos­podina, svoj­ho Boha, nadar­mo; lebo Hos­podin nenechá bez tres­tu toho, kto Jeho meno zne­užije! 8 Pamätaj na deň sviatočného od­počin­ku a sväť ho! 9 Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, 10 ale sied­my deň je dňom sviatočného od­počin­ku pre Hos­podina, tvoj­ho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, 11 lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval; pre­to Hos­podin požeh­nal deň sviatočného od­počin­ku a po­svätil ho! 12 Cti otca svoj­ho i mat­ku svoju, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi! 13 Nezabiješ! 14 Ne­scudzoložíš! 15 Ne­pok­rad­neš! 16 Ne­vys­lovíš krivé svedec­tvo proti svoj­mu blížnemu! 17 Ne­požiadaš dom svoj­ho blížneho! Ne­požiadaš ženu svoj­ho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho os­la, ani nič, čo pat­rí tvoj­mu blížnemu. 18 Všetok ľud spozoroval hr­menie, bles­ky, zvuk trúby a dymiaci vrch; keď to ľud videl, za­chvel sa od strachu a zo­stal stáť opodiaľ. 19 Vtedy po­vedali Mojžišovi: Hovor ty s nami a budeme počúvať; nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezom­reli. 20 Mojžiš po­vedal ľudu: Neboj­te sa, lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred Ním, aby ste neh­rešili. 21 Ľud zo­stal stáť opodiaľ a Mojžiš sa pri­blížil k mrákave, v ktorej bol Boh. Stavba oltára22 Tu riekol Hos­podin Mojžišovi: Tak­to po­vedz Iz­rael­com: Videli ste, že som s vami hovoril z neba; 23 ne­urob­te ani striebor­ných bohov pop­ri mne, ani zlatých bohov si nerob­te! 24 Ol­tár mi urob zo zeme a na ňom obetuj svoje spaľované obete i svoje obete spoločen­stva, svoje ovce i svoj dobytok; na každé mies­to, kde ti pri­pomeniem svoje meno, prídem k tebe a požeh­nám ťa. 25 Ak mi však urobíš ol­tár z kameňa, ne­stavaj ho z tesaných kameňov, lebo ak by si sa na ne za­hnal svojím dlátom, znes­vätil by si ich. 26 Ani ne­vy­stupuj na môj ol­tár po schodoch, aby sa tvoje ohan­bie ne­od­halilo nad ním.