Evanjelický2. Mojžišova1

2. Mojžišova

Exodus

Utláčanie Izraelcov v Egypte1 Toto sú mená Iz­rael­cov, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta; každý prišiel so svojou rodinou: 2 Rúben, Šime­on, Lévi a Júda, 3 Jis­sáchár, Zebulún a Ben­jamín, 4 Dán, Naf­tálí, Gád a Ašér. 5 Všet­kých po­tom­kov, ktorí vy­šli z bedier Jákobových, bolo 70 duší; Jozef však bol už v Egyp­te. 6 Po­tom Jozef zo­mrel i všet­ci jeho bratia i celé to po­kolenie. 7 Iz­rael­ci boli plod­ní, množili sa, rást­li počtom a ne­smier­ne mohut­neli, takže ich bola pl­ná krajina. 8 Vtedy na­stúpil v Egyp­te nový kráľ, ktorý Jozefa ne­poz­nal. 9 Ten po­vedal svoj­mu ľudu: Hľa, ľud Iz­rael­cov je počet­nejší a sil­nejší ako my. 10 Nože, počínaj­me si múd­ro voči ne­mu, aby sa nerozm­nožil; lebo by sa moh­lo stať, že v prípade voj­ny by sa aj on pri­pojil k našim protiv­níkom, bojoval by proti nám a od­išiel by z krajiny. 11 Tak ustanovili nad ním do­zor­cov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami; staval pre faraóna skladišt­né mes­tá Pitóm a Raam­ses. 12 Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozm­nožoval a rozširoval, takže sa obávali Iz­rael­cov. 13 Egypťania zo­tročovali Iz­rael­cov týraním 14 a str­pčovali im život tvrdou prácou s hlinou a teh­lami i všelijakou poľnou robotou. 15 Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá: 16 Keď po­máhate heb­rej­ským ženám pri pôrode, dávaj­te po­zor na po­hlavie: ak je to syn, usmrťte ho, ale ak dcéra, nechaj­te ju nažive. 17 No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive. 18 I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive? 19 Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba. 20 Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo. 22 Faraón po­tom pri­kázal všet­kému ľudu: Každého narodeného chlap­ca hoďte do Nílu a každú dcéru nechaj­te nažive!