Evanjelický2. Mojžišova14

2. Mojžišova

Exodus

Prechod cez Červené more1 Hos­podin riekol Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­rael­com, aby sa ob­rátili a utáborili pred Pí-Hachírótom, medzi Mig­dólom a morom pred Baal-Cefónom; utábor­te sa oproti nemu pri mori. 3 Faraón si bude mys­lieť o Iz­rael­coch: Za­blúdili v kraji, púšť ich zo­vrela. 4 Ja za­tvr­dím faraónovo srd­ce, bude vás prena­sledovať; zís­kam slávu nad faraónom i nad celým jeho voj­skom a Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin. A urobil tak. 5 Keď oznámili faraónovi, egypt­skému kráľovi, že ľud utiekol, zmenilo sa zmýšľanie faraónovo a jeho služob­níkov voči ľudu. Po­vedali: Čo sme to urobili, že sme pre­pus­tili Iz­rael zo svojich služieb? 6 Dal za­priah­nuť do svoj­ho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. 7 Vzal šesťs­to vy­braných vozov a všet­ky egypt­ské vozy; na každom boli vy­nikajúci bojov­níci. 8 Hos­podin za­tvr­dil srd­ce faraóna, egypt­ského kráľa, a ten prena­sledoval Iz­rael­cov; Iz­rael­ci vy­chádzali pod ochranou zdvi­hnutej ruky. 9 Egypťania ich prena­sledovali a všet­ky faraónove kone, vozy a jeho jazd­ci i voj­sko ich do­stih­li, keď táborili pri mori pri Pí-Hachíróte, pred Baal-Cefónom. 10 Keď sa faraón pri­bližoval, Iz­rael­ci po­z­dvih­li oči a videli, že sa Egypťania hr­nú za nimi; Iz­rael­ci sa veľmi naľakali a volali k Hos­podinovi o po­moc. 11 I po­vedali Mojžišovi: Či nebolo do­sť hrobov v Egyp­te, že si nás vy­viedol zo­mrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vy­viedol z Egyp­ta? 12 Či sme ti ne­povedali už v Egyp­te: Nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zo­mrieť na púšti. 13 Ale Mojžiš po­vedal ľudu: Neboj­te sa! Stoj­te pev­ne a uvidíte zá­chranu Hos­podinovu, ktorú vám dnes spôsobí, lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už ni­kdy ne­uz­riete. 14 Hos­podin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. 15 Hos­podin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Po­vedz Iz­rael­com, aby sa po­hli. 16 Ty však zdvih­ni svoju palicu, vy­stri ruku nad more a roz­deľ ho, aby Iz­rael­ci moh­li prej­sť stredom mora po suchu. 17 Ja však za­tvr­dím srd­ce Egypťanov, takže voj­dú za nimi, a zís­kam slávu nad faraónom i celým jeho voj­skom, nad jeho voz­mi a jazd­cami. 18 Tak po­znajú Egypťania, že ja som Hos­podin, keď zís­kam slávu nad faraónom a nad jeho voz­mi i jazd­cami. 19 Vtedy sa po­hol an­jel Boží, ktorý kráčal pred iz­rael­ským táborom a šiel za nimi; po­hol sa i ob­lakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a po­stavil sa za nich; 20 do­stal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Iz­rael­cov; bol ako ob­lak a tma; ale Iz­rael­com os­vecoval noc, pri­tom sa po celú noc ne­prib­lížili jeden k druhému. 21 Po­tom Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin za­háňal more sil­ným východ­ným vet­rom celú noc, vy­sušil more a vody sa roz­delili. 22 Iz­rael­ci prešli stredom mora po suchu, za­tiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. 23 Egypťania ich prena­sledovali; všet­ky faraónove kone, vozy i jazd­ci vošli za nimi do­pro­stred mora. 24 Za ran­nej stráže Hos­podin v oh­nivom a ob­lakovom stĺpe po­zrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egypt­skom tábore, 25 brz­dil kolesá ich vozov, takže len ťažko po­stupovali. Tu si Egypťania po­vedali: Utekaj­me pred Iz­rael­cami, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom. 26 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov. 27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvod­né mies­to; Egypťania však utekali proti ne­mu, a tak Hos­podin voh­nal Egypťanov do­pro­stred mora. 28 Vody sa vrátili späť a pri­kryli vozy, jazd­cov a všet­ko faraónovo voj­sko, čo za nimi vošlo do mora; nezos­tal z nich ani jeden. 29 Iz­rael­ci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. 30 Tak vy­slobodil Hos­podin Iz­rael v ten deň z rúk Egypťanov a Iz­rael uzrel Egypťanov mŕt­vych na po­breží mora. 31 Keď Iz­rael videl veľký skutok, ktorý Hos­podin vy­konal na Egypťanoch, ľud sa bál Hos­podina; uveril Hos­podinovi i Jeho služob­níkovi Mojžišovi.