Evanjelický2. Mojžišova6

2. Mojžišova

Exodus

1 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo bude donútený sil­nou rukou a pre­pus­tí ich, áno, sil­nou rukou donútený vy­ženie ich zo svojej krajiny. Druhé Mojžišovo poverenie2 Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hos­podin 3 a zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hos­podin som im nedal po­znať. 4 Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, v ktorej bývali ako cudzin­ci. 5 Počul som aj vzdychanie Iz­rael­cov, ktorých Egypťania zo­tročovali, a roz­pomenul som sa na svoju zmluvu. 6 Pre­to po­vedz Iz­rael­com: Ja som Hos­podin a vy­vediem vás spod egypt­ských bremien, vy­slobodím vás z ot­roc­kej služby a vy­kúpim vás s vy­stretým ramenom a veľkými súd­mi. 7 Prij­mem vás za svoj ľud, budem vám Bohom a po­znáte, že ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý vás vy­slobodil spod egypt­ských bremien. 8 Vo­vediem vás do krajiny, ktorú som s po­z­dvi­hnutou rukou pri­sahal dať Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ju do vlast­níc­tva; ja som Hos­podin! 9 Mojžiš to po­tom po­vedal Iz­rael­com, ale ho ne­počúvali pre malomyseľnosť a pre tvr­dú prácu. 10 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: 11 Choď, rozp­rávaj sa s faraónom, egypt­ským kráľom, aby pre­pus­til Iz­rael­cov zo svojej krajiny. 12 Mojžiš však hovoril pred Hos­podinom: Hľa, Iz­rael­ci ma ne­počúv­li, ako ma teda počúv­ne faraón, veď ja mám ne­ohyb­ný jazyk. 13 Hos­podin však roz­kázal Mojžišovi a Áronovi ísť k Iz­rael­com a k faraónovi, egypt­skému kráľovi a vy­viesť Iz­rael­cov z Egyp­ta. Rodokmeň Mojžiša a Árona14 Toto sú hlavy ich rodov: synovia Rúbena, Iz­raelov­ho pr­vorodeného, Chanóch a Pal­lú, Chec­rón a Kar­mí; to sú čeľade Rúbenove. 15 Synovia Šimeónovi: Jemuél, Jámin, Óhad, Jáchín, Cóchar a Šaul, syn Kanaán­ky; to sú čeľade Šimeónove. 16 Toto sú mená synov Lévího podľa svojich rodok­meňov; Géršón, Kehát a Merárí; Léví žil stot­rid­saťsedem rokov. 17 Synovia Geršónovi: Lib­ní a Šimeí podľa svojich čeľadí. 18 Synovia Kehátovi: Am­rám a Jis­hár, Cheb­rón a Uzíél. Kehát žil stot­rid­saťt­ri rokov. 19 Synovia Merárího: Mach­lí a Múší. To sú čeľade Lévího podľa svojich rodok­meňov. 20 Am­rám si vzal za manžel­ku Jóchebed, svoju tetu, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov. 21 Synovia Jis­hárovi: Kórach, Nefeg a Zich­rí. 22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí. 23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, ses­tru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára. 24 Synovia Kórachovi: Asír, El­kána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachov­cov. 25 Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jed­nu z dcér Pútíélových, tá mu porodila Pín­chása. To sú hlavy rodov Lévíj­cov podľa svojich čeľadí. 26 To sú Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hos­podin: Vy­veďte Iz­rael­cov z Egyp­ta voj za vojom. 27 Oni sa zhovárali s faraónom, egypt­ským kráľom o vy­vedení Iz­rael­cov z Egyp­ta. To je Mojžiš a Áron. Vyjednávanie s faraónom28 Keď sa Hos­podin rozp­rával s Mojžišom v Egyp­te, 29 riekol Hos­podin Mojžišovi: Ja som Hos­podin. Po­vedz faraónovi, egypt­skému kráľovi všet­ko, čo ti ja hovorím. 30 I od­povedal Mojžiš pred Hos­podinom: Akože ma počúv­ne faraón, veď ja mám ne­ohyb­né pery.