Evanjelický2. Timoteovi4

2. Timoteovi

Vernosť v úrade evanjelia a povedomie blízkej smrti Pavlovej1 Pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕt­vych, za­väzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľov­stvo: 2 zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním. 3 Lebo príde čas, keď (ľudia) ne­znesú zdravé učenie, ale pre­tože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiados­tí zháňať učiteľov, 4 od­vrátia sluch od prav­dy a ob­rátia sa k báj­kam. 5 Ty však buď vo všet­kom striez­livý, znášaj protiven­stvá, plň po­volanie evan­jelis­tu, konaj si službu. 6 Lebo ja už mám byť obetovaný a na­stal mi čas od­chodu! 7 Dob­rý boj som dobojoval, beh do­konal, vieru za­choval. 8 Už mi je pri­pravený veniec spravod­livos­ti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravod­livý sud­ca, a to nielen mne, ale aj všet­kým, ktorí milovali Jeho zjavenie. Posledné žiadosti, úpravy a pozdravy9 Poponáhľaj sa, aby si rých­lo prišiel ku mne, 10 lebo Démas ma opus­til, za­milujúc si ten­to svet, a od­išiel do Tesaloniky, Kres­cens do Galácie, Títos do Dal­mácie. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu. 12 Tychika som po­slal do Efezu. 13 Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Kar­pa v Tro­ade, aj knihy, naj­mä per­gameny. 14 Alexan­dros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu od­platí podľa jeho skut­kov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi protivil našim rečiam. 16 Keď som sa pr­výk­rát bránil, ni­kto nebol pri mne, ale všet­ci ma opus­tili. Nech sa im to nezapočíta. 17 Pán však stál pri mne a po­sil­nil ma, aby som plne vy­konal zvesť, a aby ju počuli všet­ci po­hania. Tak som bol vy­tr­hnutý z levovej tlamy. 18 Pán ma zbaví všet­kého zlého a za­chová pre svoje nebes­ké kráľov­stvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen. 19 Po­zdrav Pri­sku a Ak­vilu i dom Oneziforov. 20 Eras­tos zo­stal v Korin­te, Trofima som však nechal chorého v Miléte. 21 Poponáhľaj sa, aby si prišiel pred zimou. Po­zdravujú ťa Eubulos a Pudes, Linos a Klau­dia a všet­ci bratia. 22 Pán s tvojím duchom! Milosť s vami! [Amen.]