Evanjelický2. Timoteovi3

2. Timoteovi

Predpovedanie ťažkých čias a výstraha pred mravnou skazou1 Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy. 2 Ľudia budú totiž sebec­kí, milov­níci peňazí, chva­staví, spup­ní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, bez­božní, 3 nelás­kaví, ne­zmier­liví, ohovárační, ne­zdržan­liví, divokí, bez lás­ky k dob­ru, 4 zrad­covia, neroz­vážni, nadutí, milov­níci skôr roz­koší ako Boha. 5 Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (po­božnos­ti) budú popierať. Aj od tých sa od­vracaj. 6 Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a pod­maňujú si žien­ky, ktoré sú zaťažené hriech­mi, vedené roz­ličnými žiadosťami, 7 stále sa učia, ale ni­kdy ne­môžu dôj­sť k po­znaniu prav­dy. 8 Ako sa Jan­nes a Jam­bres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia prav­de. Sú to ľudia porušení na mys­li a ne­spoľah­liví vo viere. 9 Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozum­nosť bude taká zjav­ná všet­kým, akou sa stala nerozum­nosť tam­tých. I v utrpení vytrvať v nasledovaní apoštola10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti, 11 v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol. 12 A všet­ci, ktorí chcú po­božne žiť v Kris­tovi Ježišovi, budú prena­sledovaní, 13 ale zlí ľudia a pod­vod­níci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní. 14 Ty však zo­stávaj v tom, čomu si sa na­učil a o čom si pre­svedčený, pre­tože vieš, od koho si sa (to) na­učil, 15 a že od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ťa môžu urobiť múd­rym na spasenie vierou v Kris­ta Ježiša. 16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, kar­hať, na­pravovať a vy­chovávať v spravod­livos­ti, 17 aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.