Evanjelický2. Timoteovi4,1

2. Timoteovi 4:1

Pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕt­vych, za­väzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľov­stvo:


Verš v kontexte

1 Pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕt­vych, za­väzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľov­stvo: 2 zves­tuj slovo, buď po­hotový vhod-ne­vhod, pre­sviedčaj, kar­haj, na­pomínaj so všet­kou tr­pez­livosťou a po­učovaním. 3 Lebo príde čas, keď (ľudia) ne­znesú zdravé učenie, ale pre­tože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiados­tí zháňať učiteľov,

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Tedy ja osvedčujem pred Bohom a p­red Pánom Ježišom Kris­tom, ktorý má súdiť živých i mŕt­vych za svoj­ho príchodu a za svoj­ho kráľov­stva:

Evanjelický

1 Pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕt­vych, za­väzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľov­stvo:

Ekumenický

1 Pred Bohom a Ježišom Kris­tom, ktorý bude súdiť živých aj mŕt­vych, ťa za­prisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľov­stva:

Bible21

1 Za­přísahám tě před Bo­hem a před Kri­stem Ježíšem, který bude sou­dit živé i mrt­vé, až při­jde na­sto­lit své králov­ství: