Evanjelický2. Timoteovi4,11

2. Timoteovi 4:11

Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.


Verš v kontexte

10 lebo Démas ma opus­til, za­milujúc si ten­to svet, a od­išiel do Tesaloniky, Kres­cens do Galácie, Títos do Dal­mácie. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu. 12 Tychika som po­slal do Efezu.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Lukáš je samot­ný so mnou. Mar­ka poj­mi a do­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.

Evanjelický

11 Jediný Lukáš je so mnou. Mar­ka zo­ber a pri­veď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.

Ekumenický

11 Iba Lukáš je so mnou. Vez­mi Mar­ka a pri­veď ho so sebou, pre­tože mi bude užitočný v službe.

Bible21

11 Je­diný Lukáš se mnou zůstal. Vy­zvedni Marka a přiveď ho s se­bou; vel­mi po­tře­bu­ji jeho po­moc.