Evanjelický2. Timoteovi2

2. Timoteovi

Vytrvalý boj a utrpenie za vec Kristovu1 Ty teda, syn môj, po­silňuj sa milosťou, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi. 2 A čo si počul odo mňa pred mnohými sved­kami, zveruj to spoľah­livým ľuďom, ktorí budú schop­ní vy­učovať aj iných. 3 Spolu (so mnou) znášaj protiven­stvá ako dob­rý bojov­ník Kris­ta Ježiša. 4 Ni­kto z vojakov sa ne­pletie do za­mest­naní (každoden­ného) života, aby sa páčil svoj­mu voj­vod­covi. 5 Ak aj nie­kto pre­teká, nebude ovenčený, ak ne­preteká podľa pravid­la. 6 Na­máhajúci sa roľník má mať v pr­vom rade podiel na úrode. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všet­kému. 8 Ježiša Kris­ta, ktorý bol vzkriesený z mŕt­vych (a) je z Dávidov­ho po­tom­stva, za­chovávaj v pamäti podľa môj­ho evan­jelia, 9 pre ktoré tr­pím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách. 10 Pre­to znášam všet­ko kvôli vy­voleným, aby s večnou slávou do­siah­li aj oni zá­chranu, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi. 11 Ver­ná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť; 12 ak s Ním znášame utr­penie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) za­prieme, aj On za­prie nás. 13 Ak sa Mu spreneverujeme, On zo­stáva ver­ný, lebo seba samého ne­môže za­prieť. Boj proti bludnej náuke a zastávanie úradu14 Toto pri­pomínaj (ľuďom) a za­väzuj ich pred Bohom, aby sa ne­púšťali do slov­ných hádok; nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu po­slucháčom. 15 Usiluj sa po­staviť pred Boha ako osvedčený, ako pracov­ník, ktorý sa ne­pot­rebuje han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy. 16 Prázd­nym svet­ským rečiam sa vy­hýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bez­božnos­ti, 17 a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymene­os a Filetos, 18 ktorí zblúdili od prav­dy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a (tak) nivočia vieru nie­ktorých. 19 Ale pev­ný zá­klad Boží pred­sa stojí a má túto pečať: Po­znal Pán svojich! a: Od­stúp od ne­právos­ti každý, kto vy­znávaš meno Pánovo. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a striebor­né nádoby, ale aj drevené a hlinené; jed­ny na čest­nú, iné na všed­nú po­trebu. 21 Ak sa teda nie­kto očis­tí od tých­to vecí, bude nádobou po­svätenou na čest­nú po­trebu, pri­pravenou na každé dob­ré dielo. 22 Pred chúťkami mlados­ti utekaj; ale snaž sa o spravod­livosť, vieru, lás­ku a po­koj s tými, čo z čis­tého srd­ca vzývajú Pána. 23 Naničhod­né a bláz­nivé spor­né otáz­ky za­vr­huj, veď vieš, že vy­volávajú (len) zvady. 24 A Pánov­mu služob­níkovi sa ne­pat­rí vadiť, ale byť prívetivým ku všet­kým, spôsob­ným vy­učovať a tr­pez­livo znášať kriv­dy. 25 Protiv­níkov nech krot­ko kar­há, či by im Boh nedaroval po­kánie, aby po­znali prav­du 26 a vy­manili sa z diab­lov­ho osíd­la, ktorým boli zo­tročení pl­niť jeho vôľu.