Evanjelický2. Timoteovi1

2. Timoteovi

Pozdrav1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi - 2 Timote­ovi, milovanému synovi. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. Vďaka Bohu za Timoteovu vieru3 Ďakujem Bohu, ktorému s čis­tým svedomím slúžim v šľapajach pred­kov, keď sa ne­pres­taj­ne roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, vo dne aj v noci - 4 a pri­pomínajúc si tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou, 5 pri­pomínajúc si tvoju ne­po­krytec­kú vieru, ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej mat­ke Lo­ide a v tvojej mat­ke Eunike, ale pre­svedčený som, že aj v tebe. Smelé vyznávanie kresťanskej pravdy6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti do­stalo, keď som kládol ruky na teba. 7 Boh nám zais­te nedal ducha bojaz­livos­ti, ale (ducha) moci, lás­ky a seba­ov­ládania. 8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protiven­stvá za evan­jelium. 9 On nás za­chránil a po­volal svätým po­volaním nie pre naše skut­ky, ale podľa svoj­ho pred­sav­zatia a podľa milos­ti, ktorá nám bola daná pred večnými vek­mi v Kris­tovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Kris­ta Ježiša, ktorý za­hladil sm­rť a evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť. 11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov]. 12 Pre­to aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že má moc za­chovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13 Prí­kladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a lás­ke, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi. 14 Svoje dob­ré po­verenie chráň si skr­ze Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás. 15 Vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Her­mogenes. 16 Domu Oneziforov­mu nech Pán udelí milo­sr­den­stvo, lebo ma čas­to obživil a nehan­bil sa za moje okovy, 17 ale keď prišiel do Ríma, hor­livo ma hľadal aj našiel. 18 Nech mu Pán dá náj­sť milo­sr­den­stvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi na­po­sluhoval v Efeze, sám naj­lepšie vieš.