EvanjelickýTítovi1

Títovi

Pozdrav1 Pavel, služob­ník Boží a apoštol Ježiša Kris­ta podľa viery vy­volených Božích a podľa po­znávania zbožnej prav­dy 2 na zá­klade nádeje večného života, ktorú prav­divý Boh za­sľúbil pred večnými vek­mi 3 a vo vhod­nom čase oznámil svoje slovo vo zves­ti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha - 4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a po­koj od Boha Otca a Kris­ta Ježiša, nášho Spasiteľa. Ustanovenia starších a biskupov5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mes­tách ustanovil starších, ako som ti pri­kázal: 6 ak je nie­kto bez úhony, muž jed­nej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú ob­viňované z roz­topašnos­ti a ne­pos­lušnos­ti. 7 Bis­kup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnev­livý, ani pijan, ani bit­kár, ani nečis­tého zis­ku žiados­tivý, 8 ale po­hos­tin­ný, milov­ník dob­ra, mier­ny, spravod­livý, po­božný, zdržan­livý, 9 musí sa pri­dŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schop­ný aj na­pomínať podľa zdravého učenia a pod­vracať tých, ktorí od­porujú. Výstraha pred zvodcami10 Lebo je mnoho ne­pod­daj­ných, táravých ľudí a zvod­cov, naj­mä zo židov­stva, 11 ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať). 12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci. 13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere 14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy. 15 Čis­tým je všet­ko čis­té, poškvr­neným a ne­veriacim však nič nie je čis­té, ale myseľ aj svedomie majú poškvr­nené. 16 Hovoria, že po­znajú Boha, ale skut­kami (Ho) za­pierajú. Sú ohav­ní a ne­pos­lušní a ničoho dob­rého nie sú schop­ní.

EvanjelickýTítovi1