Evanjelický1. Korintským3

1. Korintským

Rozliční pracovníci v zbore1 Ani ja, bratia, ne­mohol som vám hovoriť ako duchov­ným, ale ako teles­ným, ako nedos­pelým v Kris­tovi. 2 Mliekom som vás kŕmil, nie tvr­dým po­kr­mom, lebo by ste ho neboli moh­li zniesť, ba ešte ani teraz ne­môžete, 3 lebo ste ešte teles­ní, keď sú žiar­livosť a sváry medzi vami. Či nie ste teles­ní a ne­stýkate sa príliš ľud­sky? 4 Keď jeden hovorí: Ja som Pav­lov! a druhý: Ja Apol­lov! či nie ste príliš ľudia? 5 Čo je Apol­lo? Čo Pavel? Služob­níci, skr­ze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. 6 Ja som za­sadil, Apol­lo polial, ale Boh dal vzrast; 7 takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí a kto polieva, sú jed­no, ale každý do­stane svoju od­menu podľa vlast­nej práce. 9 Lebo my sme Boží spolu­pracov­níci, vy ste Božia roľa a Božia stav­ba! Kristus - základ cirkvi10 Ja ako múd­ry staviteľ, podľa milos­ti Bohom mi danej, položil som zá­klad, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva po­zor, ako naň stavia! 11 Lebo nik ne­môže položiť iný zá­klad ok­rem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kris­tus. 12 Či na tom­to zá­klade stavia nie­kto zlato, strieb­ro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13 každého dielo vy­j­de najavo; ukáže to totiž (súd­ny) deň, ktorý to zjaví v oh­ni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. 14 Ak nie­komu zo­stane dielo, čo po­stavil, do­stane od­menu; 15 ak nie­komu dielo zhorí, utr­pí škodu; sám sa síce za­chráni, ale len ako cez oheň. Kresťan - chrám Boží16 Či ne­viete, že ste chrám Boží a Duch Boží pre­býva vo vás? 17 Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! 18 Nech sa ni­kto ne­klame! Ak si nie­kto z vás na­mýšľa, že je múd­ry v tom­to svete, nech bude bláz­nom, aby bol múd­ry. 19 Lebo múd­rosť toh­to sveta je bláz­nov­stvom pred Bohom. Veď je na­písané: On chytá múd­rych v ich chyt­rác­tve. 20 A za­se: Pán po­zná myšlien­ky múd­rych, že sú már­ne. 21 A tak nech sa ni­kto nech­váli ľuďmi. Veď všet­ko je vaše, 22 či Pavel, či Apol­lo, či Kéfas, či svet, či život, či sm­rť, či prítom­né, či budúce veci, všet­ko je vaše, 23 ale vy ste Kris­tovi a Kris­tus je Boží.