Evanjelický1. Korintským1

1. Korintským

Pozdrav1 Pavel, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sos­tenes, 2 cir­kev­nému zboru Božiemu v Korin­te, po­sväteným v Kris­tovi Ježišovi, po­volaným svätým , so všet­kými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás. 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Apoštol ďakuje Bohu za Korintských4 Ne­pres­taj­ne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám do­stalo v Kris­tovi Ježišovi, 5 že ste v Ňom boli obohatení všet­kým, každým slovom a všet­kou známosťou, 6 len čo sa utvr­dilo medzi vami svedec­tvo o Kris­tovi, 7 takže ne­máte nedos­tatok v nijakom dare milos­ti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Kris­ta. 8 On vás aj utvr­dí až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána. Roztržky v zbore10 A tak vás na­pomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste všet­ci rov­nako hovorili a aby neboli rozt­ržky medzi vami, ale aby ste jed­nako mys­leli a zmýšľali. 11 Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. 12 Mys­lím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov, ja však Apol­lov, ja však Kéfasov, ja však Kris­tov. 13 Či je Kris­tus roz­delený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pav­lovo boli po­krs­tení? 14 Ďakujem [Bohu], že som ne­krs­til ni­koho z vás, len Kris­pa a Gája, 15 aby ni­kto ne­povedal, že ste v moje meno boli po­krs­tení. 16 Ba po­krs­til som aj domác­nosť Štefanovu, ináč ne­viem, či som po­krs­til nie­koho iného, 17 lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale zves­tovať evan­jelium, prav­da, nie múd­rosťou v slovách, aby Kris­tov kríž nebol zbavený výz­namu. Zvesť o kríži18 Slovo o kríži je totiž bláz­nov­stvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Veď je na­písané: Zničím múd­rosť múd­rych a zmarím roz­um­nosť roz­um­ných. 20 Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde mudr­lant toh­to veku? Či Boh ne­ob­rátil múd­rosť sveta na bláz­nov­stvo? 21 Keďže svet (vlast­nou) múd­rosťou ne­poz­nal Boha v Jeho múd­ros­ti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláz­nov­stvom kázania (o Kris­tovi): 22 lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múd­rosť, 23 my však kážeme ukrižovaného Kris­ta - Židom síce po­horšenie, po­hanom bláz­nov­stvo, 24 ale po­volaným, aj Židom aj Grékom Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť. 25 Veď Božie bláz­nov­stvo je múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia. 26 Po­zrite len svoje po­volanie, bratia! Nie mnohí ste múd­ri podľa tela, nie mnohí moc­ní, nie mnohí urodzení, 27 ale čo je svetu bláz­nivé, vy­volil si Boh, aby múd­rych za­han­bil; čo je svetu slabé, vy­volil si Boh, aby moc­ných za­han­bil; 28 čo je svetu ne­urodzené a opo­vr­hnuté, vy­volil si Boh, a čoho niet, (vy­volil si), aby zničil to, čo je, 29 aby sa ni­kto nech­válil pred Bohom. 30 Z Neho aj vy ste v Kris­tovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múd­rosťou a spravod­livosťou a po­svätením a vy­kúpením, 31 aby (platilo), čo je na­písané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.