Evanjelický1. Korintským11

1. Korintským

Muž - žena1 Na­podobňuj­te ma ako ja Kris­ta! 2 Chválim vás, [bratia], že pamätáte na mňa vo všet­kom a za­chovávate ustanovenia, ako som vám ich odo­vzdal. 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kris­tus, hlavou ženy je však muž a hlavou Kris­ta je Boh. 4 Každý muž, ktorý sa mod­lí alebo prorokuje s pri­krytou hlavou, zne­ucťuje si hlavu; 5 ale každá žena, ktorá sa mod­lí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zne­ucťuje si hlavu: lebo to je to is­té, ako by sa oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene po­tupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa za­haľuje! 7 Muž si totiž ne­musí pri­kryť hlavu, lebo je ob­razom Božím a Jeho slávou; žena je však slávou mužovou. 8 Lebo nie muž je zo ženy, ale žena z muža; 9 ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. 10 Pre­to žena - pre an­jelov - má mať na hlave znak mužovej moci . 11 Prav­da, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy, 12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skr­ze ženu a všet­ko je z Boha. 13 Usúďte sami medzi sebou: či sa žene pat­rí mod­liť sa k Bohu a nezahaliť sa? 14 Či vás ne­učí sama príroda, že je mužovi na po­tupu, keď má dl­hé vlasy? 15 Ale keď žena má dl­hé vlasy, tej je to na česť, lebo dl­hé vlasy sú jej mies­to závoja. 16 Ak by sa však nie­kto chcel hádať, my to ne­máme v obyčaji, ani cir­kev­né zbory Božie. Hod lásky17 Keď toto pri­pomínam, nech­válim vás, že sa ne­schádzate na lepšie, ale na horšie. 18 Predovšet­kým totiž počúvam, že sú rozt­ržky medzi vami, keď sa schádzate v cir­kev­nom zbore, a čias toč ne tomu aj verím. 19 Veď musia byť medzi vami aj rozt­ržky, aby bolo zjav­né, ktorí sa osvedčili medzi vami. 20 Keď sa teda vy schádzate, to nie je požívať večeru Pánovu; 21 lebo pri jedení každý si pred­loží svoju večeru, a po­tom jeden hladuje a druhý sa opíja. 22 Nuž, či ne­máte vlast­ných domov, kde by ste jed­li a pili? Alebo či cir­kev Božiu chcete znevážiť a za­han­biť tých, čo nič ne­majú? Čo vám na to po­vedať? Po­chváliť vás? Za to vás nech­válim! Večera Pánova23 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odo­vzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 a keď dob­rorečil, lámal a riekol: Vez­mite, jedz­te, toto je moje telo, ktoré sa za vás [vy­dáva]; to čiňte na moju pamiat­ku! 25 Podob­ne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Ten­to kalich je nová zmluva v mojej kr­vi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiat­ku! 26 Lebo kedykoľvek by ste jed­li ten­to chlieb a pili z kalicha, zves­tujete sm­rť Pánovu, kým ne­príde! 27 Pre­to ktokoľvek by nehod­ne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánov­ho, pre­viní sa proti telu a krvi Pánovej. 28 Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pi z kalicha; 29 lebo kto nehod­ne je a pije, od­súdenie si je a pije, lebo nerozoz­náva telo [Pánovo]. 30 Pre­to je medzi vami mnoho slabých a ne­moc­ných, a mnohí odumierajú. 31 Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení; 32 tým však, že sme súdení, Pán nás vy­chováva, aby sme neboli od­súdení so svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakaj­te na seba! 34 Ak je nie­kto hlad­ný, nech sa naje doma, aby ste sa ne­schádzali na od­súdenie. A os­tat­né za­riadim, keď prídem.