Evanjelický1. Korintským8

1. Korintským

Mäso modlám obetované1 O mäse mod­lám obetovanom vieme, že: všet­ci máme po­znanie. Ale po­znanie vedie k na­mys­lenos­ti, lás­ka však buduje. 2 Ak si nie­kto mys­lí, že po­znal niečo, ešte vždy ne­poz­nal tak, ako treba po­znať. 3 Ale keď nie­kto miluje Boha, toho po­zná Boh. 4 O po­kr­moch obetovaných mod­lám vieme, že mod­la na svete nie je nič, a niet Boha ok­rem Jediného. 5 A hoci sú takz­vaní bohovia, už či na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov, 6 ale my máme jediného Boha - Ot­ca, z ktorého je všet­ko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého je všet­ko, aj my skr­ze Neho. 7 Ale nie všet­ci majú toto po­znanie; veď nie­ktorí, zvyk­nutí na mod­ly, až doteraz jedia z mäsa ako z obetovaného mod­lám a ich slabé svedomie sa poškv­rňuje. 8 Ale po­krm nás ne­prib­ližuje k Bohu; ak nejeme, nič ne­stratíme, ak jeme, nič nezís­kame. 9 Len dbaj­te, aby táto naša sloboda nebola na po­horšenie slabým. 10 Lebo keď teba, ktorý máš po­znanie, uvidí nie­kto stolovať v mod­lár­skom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, ne­po­smelí sa, aby aj on jedol z obetovaného mod­lám? 11 Tak slabý za­hynie pre tvoje po­znanie, - brat, za ktorého umrel Kris­tus. 12 A keď tak­to hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kris­tovi. 13 Pre­to: ak po­krm po­horšuje môj­ho brata, nebudem jesť mäso naveky, aby som brata ne­pohoršil.