Evanjelický1. Korintským9

1. Korintským

Apoštolovo právo1 Či nie som slobod­ný? Či nie som apoštol? Či som ne­videl Ježiša, nášho Pána? Či vy nie ste moje dielo v Pánovi? 2 Ak iným aj nie som apoštolom, ale vám určite som, lebo vy ste pečaťou môj­ho apoštols­tva v Pánovi. 3 Moja ob­rana pred tými, čo ma po­sudzujú, je táto: 4 Či ne­máme právo jesť a piť? 5 Či ne­máme právo brať so sebou ses­tru-ženu ako aj os­tat­ní apoštolovia, aj bratia Pánovi, aj Kéfas? 6 Alebo či len ja a Bar­nabáš ne­máme právo ne­pracovať? 7 Kto kedy vojenčí na vlast­né trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a ne­požíva mlieko od stáda? 8 Či to hovorím (len) po ľud­sky? Či to nehovorí aj zákon? 9 Veď je na­písané v Mojžišovom zákone: Nezaviažeš volovi hubu, keď mláti! Či sa Boh stará (len) o voly? 10 Alebo či to nehovorí pre nás všet­kých? Veď pre nás je na­písané: Oráč má orať v nádeji a mlatec mlátiť v nádeji na podiel. 11 Keď sme my roz­sievali medzi vami duchov­né, či je takou veľkou vecou, keď žneme teles­né? 12 Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie tým viac my? Ale my sme ne­použili toto právo; áno, všet­ko znášame, len aby sme ne­prekážali evan­jeliu Kris­tov­mu. 13 Či ne­viete, že tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia, a ktorí slúžia pri ol­tári, z ol­tára majú podiel? 14 Tak to nariadil aj Pán, aby z evan­jelia žili tí, čo zves­tujú evan­jelium. 15 Ale ja som z toho ne­použil nič. Ani toto som ne­na­písal pre­to, aby sa pri mne tak dialo; lebo lepšie by mi bolo umrieť, než aby mi nie­kto zmaril túto chválu. 16 Lebo keď kážem evan­jelium, to nie je chválou pre mňa, to je moja po­vin­nosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evan­jelium. 17 Lebo mám od­menu (len vtedy), keď to činím dob­rovoľne, ale ak nedob­rovoľne, bolo mi to zverené len ako úrad. 18 Akú od­menu mám teda? Že keď kážem evan­jelium, pred­kladám ho bez­plat­ne, aby som ne­vy­užil svoje právo pri evan­jeliu. Sloboda - služba19 Lebo hoci aj slobod­ný od všet­kých, dal som sa do služby všet­kým, aby som čím viacerých zís­kal. 20 Židom som bol Žid, aby som Židov zís­kal; tým, čo sú pod zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som zís­kal tých, čo sú pod zákonom; 21 tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kris­tovým, aby som zís­kal tých, čo sú bez zákona; 22 slabým bol som slabý, aby som slabých zís­kal; všet­kým bol som všet­ko, aby som as­poň nie­ktorých pri­viedol ku spaseniu. 23 A to všet­ko robím pre evan­jelium, aby som bol jeho spolu­účast­níkom. Beh o cenu24 Či ne­viete, že tí, čo bežia na závodis­ku, bežia síce všet­ci, ale iba jeden cenu do­stáva? Tak bežte, aby ste ju do­siah­li! 25 A každý, kto závodí, zdržuje sa všet­kého; oni pre­to, aby do­stali porušiteľný veniec, my však ne­porušiteľný. 26 Pre­to ja tak bežím, nie ako na ne­is­to; tak zápasím, nie akoby som vzduch roz­rážal, 27 ale ukázňujem si telo a službe ho pod­robujem, aby som sám nebol nehod­ný, keď iným kážem.