Evanjelický1. Korintským6

1. Korintským

Súdy pred neveriacimi1 Keď má nie­kto spor s nie­kým, či sa opováži súdiť pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými ? 2 A či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hod­ní súdiť malicher­nos­ti? 3 Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života! 4 Keď máte teda súdy o veci všed­ného života, či si po­sadíte za sud­cov takých, čo ne­majú vážnosť v zbore? 5 Na vaše za­han­benie hovorím; či niet medzi vami ani jed­ného roz­um­ného, čo by vedel roz­súdiť (spor) medzi brat­mi? 6 Ale brat sa súdi s bratom, a to pred ne­veriacimi!? 7 Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo ne­tr­píte radšej kriv­du? Prečo ne­znášate radšej škodu? 8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom! 9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, 10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho! 11 A takými ste vy nie­ktorí boli; ale dali ste sa ob­myť, boli ste po­svätení, ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha. Výstraha pred smilstvom12 Všet­ko je mi do­volené, ale nie všet­ko je mi pros­pešné. Všet­ko je mi do­volené, ale ja sa ničím nedám ov­lád­nuť! 13 Po­kr­my bruchu a brucho po­kr­mom! Boh však zničí tam­to aj tieto. No telo nie je pre smils­tvo, ale pre Pána, a Pán pre telo. 14 Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou. 15 Či ne­viete, že vaše telá sú úd­mi Kris­tovými? Či teda vez­mem údy Kris­tove a spravím ich úd­mi smil­nice? Vôbec nie! 16 Alebo či ne­viete, že kto sa pri­pája k smil­nici, je jed­no telo s ňou? Veď je po­vedané: Dvaja budú jed­no telo. 17 Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. 18 Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu. 19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Os­láv­te teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu].