Evanjelický1. Korintským5

1. Korintským

Hriech smilstva1 Vôbec počuť, že je medzi vami smils­tvo, a to také smils­tvo, akého niet ani medzi po­han­mi, (totiž), aby nie­kto žil s manžel­kou ot­covou. 2 A vy sa ešte nadúvate, nie, aby ste sa radšej rmútili a vy­vr­h­li spomedzi seba toho, čo sa do­pus­til takého skut­ku! 3 Ja totiž, hoci teles­ne vzdialený, ale duchom prítom­ný, už som roz­súdil, ako keby som bol prítom­ný: 4 zíďme sa v mene Pána Ježiša, vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, 5 a toho, čo sa niečoho takého do­pus­til, vy­daj­me satanovi na za­hubenie tela, aby duch bol za­chránený v deň Pánov. 6 Nie je dob­rá vaša chvála! Či ne­viete, že málo kvasu na­kvasí celé ces­to? 7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, veď ste ne­na­kvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kris­tus, bol [za nás] obetovaný. 8 Pre­to sláv­me sviat­ky nie v starom kvase, ani v kvase zlos­ti a nešľachet­nos­ti, ale ako ne­na­kvasení v čis­tote a v prav­de. 9 Na­písal som vám v lis­te, aby ste sa ne­stýkali so smil­ník­mi; 10 nie so smil­ník­mi toh­to sveta vôbec, ani s lakom­cami, vy­dieračmi alebo mod­los­lužob­ník­mi, veď tak by ste museli uj­sť zo sveta. 11 Ale teraz som vám na­písal, aby ste ne­ob­covali s takým, ktorý sa menuje bratom, a pri­tom je smil­ník, lakomec, mod­los­lužob­ník, rúhač, opilec, vy­dierač. S takými ani len nejedávaj­te! 12 Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy ne­máte súdiť tých, čo sú spomedzi nás? 13 A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. Vy­vrh­nite toho zlost­níka spomedzi seba!